ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare

al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei

 

           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 24 octombrie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.29019/16.10.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.29020/16.10.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;               În conformitate cu prevederile art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

        In temeiul art.129 alin.(1) si alin.(2) lit.(a),  alin.14, art.139 alin.(3) lit.(i) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se abrogă  H.C.L. nr.66/2009.

            Art.3 Primarul, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

               VOLOSENIUC MIHAI                                                Secretar general                                                                                                                                                                                                                       TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

24.10.2019

Nr.265

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL  SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  VATRA DORNEI

 

 

 

 

 

                                                                        ANEXĂ LA HCL NR. 256 din 24.10.2019 

 

 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

REGULAMENTUL de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE a CONSILIULUI LOCAL al MUNICIPIULUI VATRA DORNEI este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ şi prevederilor Legii nr. 52/21.01.2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.

           Prezentul REGULAMENAT este adaptat specificului unităţii administrativ - teritoriale - MUNICIPIUL VATRA DORNEI - respectă principiile generale ale administraţiei publice prevăzute la partea I titlul III  din OUG nr.57/2019 şi al principiilor generale prevăzute în <LLNK 11997   199 10 201   0 18>Legea nr. 199/1997 pentru ratificarea <LLNK 11985     0410BO01   0 15>Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, precum şi a următoarelor principii specifice:

    a) principiul descentralizării;

    b) principiul autonomiei locale;

    c) principiul consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor de interes local deosebit;

    d) principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale;

    e) principiul cooperării;

    f) principiul responsabilităţii;

    g) principiul constrângerii bugetare.

       Aplicarea principiilor mai sus prevăzute   nu poate aduce atingere caracterului de stat naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României.

       Regulamentul evidenţiază însemnătatea activităţii Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei - autoritate deliberativă - în strânsă legătură cu activităţile autorităţii executive a municipiului Vatra Dornei, Primarul Municipiului Vatra Dornei

 

 

 

 

.

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

             Art.1. Consiliul local al Municipiului Vatra Dornei funcţionează ca autoritate a  administraţiei publice locale şi rezolvă treburile publice din   municipiu, în condiţiile legii.   

                 Art.2. In prezent, numărul membrilor Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei este de 17, aleşi conform legii pe listele partidelor şi alianţelor politice, la data de  05.06.2016.

                Art.3(1) Raporturile dintre autorităţile administraţiei publice din municipiu şi autorităţile administraţiei publice de la nivelul judeţului se bazează pe principiile autonomiei locale, legalităţii, cooperării, solidarităţii, egalităţii de tratament şi responsabilităţii.

    (2) În relaţiile dintre consiliul local şi primar, precum şi între autorităţile administraţiei publice din municipiu şi autorităţile administraţiei publice de la nivel judeţean nu există raporturi de subordonare; în relaţiile dintre acestea există raporturi de colaborare.

               Art.4.(1) Municipiul Vatra Dornei, în limita competenţei Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei şi în limita competentei Primarului au dreptul să coopereze şi să se asocieze în condiţiile legii, cu două sau mai multe unităţi administrativ - teritoriale, formând asociaţii de dezvoltare intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat. Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sunt  persoane juridice de utilitate publică.

    (2)  Asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al furnizării în comun a unor servicii publice. Zonele metropolitane şi aglomerările urbane constituite cu acordul expres al consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale componente au ca scop dezvoltarea infrastructurilor şi a obiectivelor de dezvoltare de interes comun. Autorităţile deliberative şi executive de la nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale componente îşi păstrează autonomia locală, în condiţiile legii.

    (3)  Unităţile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, precum şi în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile locale respective, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii.

    (4)  Prin excepţie de la prevederile art. 240 alin. (2)-(6) ale OUG 57/2019 privind Codul administrativ, personalul de specialitate din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau al structurilor judeţene cu personalitate  juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, care exercită activităţile prevăzute la alin. (3), fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3).

    (5)  În situaţia în care asociaţiile de dezvoltare intercomunitară nu dispun de resurse financiare suficiente pentru asigurarea integrală a cheltuielilor secţiunii de funcţionare, acestea cooperează în condiţiile alin. (3), care se aplică în mod corespunzător.

    (6)  Municipiul Vatra Dornei, în limita competenţei Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei şi în limita competentei primarului are dreptul  să coopereze şi să se asocieze şi cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, în condiţiile legii, prin hotărâri ale autorităţilor deliberative de la nivelul acestora. De asemenea, pot adera la organizaţii internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Cheltuielile ocazionate de participarea la activităţile organizaţiilor internaţionale se suportă din bugetele locale respective.

    (7)  Pentru protecţia şi promovarea intereselor lor comune, Municipiul Vatra Dornei are  dreptul de a adera la asociaţii naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii.

    (8)  Municipiul Vatra Dornei poate încheia   acorduri cu alte unităţi  administrativ-teritoriale şi poate participa, inclusiv prin alocare de fonduri, la iniţierea şi la realizarea unor programe de dezvoltare zonală sau regională, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei și de  celelalte consilii locale implicate, în condiţiile legii.

    (9) Unităţile administrativ-teritoriale limitrofe zonelor de frontieră pot încheia între ele acorduri de cooperare transfrontalieră cu structuri similare din statele vecine, în condiţiile legii.

    (10)  Iniţiativa Municipiului Vatra Dornei de a coopera şi de a se asocia cu unităţi administrativ-teritoriale din străinătate, precum şi de a adera   la o asociaţie internaţională a unităţilor administrativ-teritoriale va fi comunicată, prin intermediul primarului, ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice. Proiectele de acord de cooperare pe care Municipiul Vatra Dornei intenţionează să le încheie cu unităţile administrativ-teritoriale din alte ţări trebuie transmise spre avizare conformă ministerului cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice înainte de supunerea lor spre adoptare de către Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei.

    (11) Ministerul cu atribuţii în domeniul afacerilor externe şi ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice emit avizele pentru proiectele de acorduri prevăzute la alin. (10) în termen de 30 de zile de la primirea solicitării. În caz contrar, autorităţile administraţiei publice locale consideră că nu sunt obiecţii şi proiectul respectiv poate fi supus spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

    (12) Prin acordurile de cooperare transfrontalieră pot fi create şi pe teritoriul României organisme care să aibă, potrivit dreptului intern, personalitate juridică. Aceste organisme nu au,  competenţe administrativ-teritoriale.

    (13)  După încheierea unui acord de cooperare transfrontalieră Municipiul Vatra Dornei are  dreptul să participe în alte state la organismele create prin respectivele înţelegeri, în limita competenţelor ce îi revin, potrivit legii.

    (14)  Autorităţile administraţiei publice locale din România pot încheia acorduri de înfrăţire/cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale din alte state, prioritar cu autorităţile administraţiei publice locale din statele în care se află comunităţi de români, programe comune culturale, sportive, de tineret şi educaţionale, stagii de pregătire profesională şi alte acţiuni care contribuie la dezvoltarea relaţiilor de prietenie, inclusiv finanţarea acestora.

    (15)  Responsabilitatea privind acordurile de cooperare sau de asociere încheiate de Municipiul Vatra Dornei revine în exclusivitate acestuia.

    (16) Guvernul poate aproba programe de finanţare pentru activităţile prevăzute la alin. (1)-(3), (6)-(9) şi (12)-(14).

Art. 5 Municipiul Vatra Dornei, ca unitate administrativ-teritorială, este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu. Este subiect juridic de drept fiscal, titular al Codului de înregistrare fiscală şi al conturilor deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare.

Art.6.(1) Municipiul Vatra Dornei este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acesta este parte, precum şi din raporturile cu  alte persoane fizice sau juridice,  în condiţiile legii.

(2)               Municipiul Vatra Dornei este reprezentat în justiţie de către primar. Primarul stă în judecată în calitate de reprezentant legal al unităţii administrativ-teritoriale, pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acesteia, şi nu în nume personal. Atribuţia de reprezentare în justiţie poate fi exercitată în numele primarului de către un  consilier juridic din aparatul de specialitate ori de către un avocat angajat în condiţiile legii.             

    Art.7 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei  are iniţiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege în competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.

Art.8-Atribuţiile principale ale Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei sunt stabilite prin OUG nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.  Consiliul local exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege.

Art.9 Sediul Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei este în str. Mihai Eminescu Nr. 17 şi poate fi schimbat.

 

CAPITOLUL II

CONSILIUL LOCAL ŞI VALIDAREA ALEGERII CONSILIERILOR LOCALI

 

         Art.10 (1) Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei  se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat .

(2)Numărul membrilor consiliului local se stabileşte prin ordin al prefectului, în funcţie de numărul locuitorilor municipiului, conform populaţiei raportate, în funcţie de domiciliu, de Institutul Naţional de Statistică la data de 1 ianuarie a anului în care se organizează alegerile.                         Art.11.Validarea mandatelor de consilier local

    (1)  Mandatele consilierilor locali declaraţi aleşi sunt validate în cel mult 25 de zile de la data desfăşurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale de Judecătoria Vatra Dornei, în procedură necontencioasă, prin încheiere pronunţată în camera de consiliu, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

    (2)  Mandatul unui consilier local este validat dacă, la data pronunţării încheierii, consilierul local declarat ales îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

    a) are domiciliul pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale în care a fost ales, dovedit prin actul de identitate în copie;

    b) nu şi-a pierdut drepturile electorale, fapt dovedit prin cazierul judiciar;

    c) nu şi-a pierdut calitatea de membru al partidului politic pe lista căruia a fost ales, urmare a demisiei sau urmare a excluderii prin hotărârea definitivă a forului competent al partidului politic ori prin hotărâre definitivă a unei instanţei judecătoreşti, fapt dovedit prin confirmările prevăzute la art. 121 alin. (1)  din OUG nr.57/2019 sau prin hotărâre definitivă a instanţei judecătoreşti, după caz;

    d) mandatarul financiar coordonator a depus raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale în conformitate cu prevederile legii privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, fapt dovedit prin depunerea raportului, în condiţiile legii;

    e) nu a renunţat la mandat, în condiţiile art. 115 din OUG nr.57/2019;

    f) nu a fost ales prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, dovedită prin documentele privind rezultatele alegerilor înaintate de către biroul electoral de circumscripţie Judecătoriei Vatra Dornei.

    (3)  Consilierii locali declaraţi aleşi au obligaţia transmiterii către Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei a documentelor doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a) - e), în cel mult 15 zile de la data desfăşurării alegerilor, pentru care li se eliberează o confirmare de primire. Termenul de 15 zile este termen de decădere, caz în care Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei transmite judecătoriei documentele care i-au fost puse la dispoziţie înăuntrul acestui termen, precum şi o adresă prin care propune validarea consilierilor care au depus documentele prevăzute la alin. (2) sau, după caz, invalidarea consilierilor care nu au depus aceste documente.

    (4)  Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei are obligaţia de a transmite  Judecătoriei Vatra Dornei documentele doveditoare pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) în termen de 2 zile de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (3), în vederea validării mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi.

    (5)  Încheierea judecătoriei privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali cuprinde numele consilierilor locali ale căror mandate au fost validate şi se comunică de îndată prefectului şi Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei. În prima zi lucrătoare ulterioară comunicării încheierii, Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei informează consilierii locali declaraţi aleşi cu privire la validarea mandatelor lor, supleanţii acestora cu privire la invalidarea mandatelor consilierilor locali declaraţi aleşi şi partidele politice sau organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Încheierea judecătoriei prin care sunt invalidate mandatele este comunicată şi respectivilor consilieri locali declaraţi aleşi.

    (6)  În termen de 3 zile de la comunicare, cei interesaţi pot formula apel împotriva încheierii judecătoriei de validare sau invalidare a mandatelor. Apelul se soluţionează de Tribunalul Suceava în termen de 5 zile de la depunerea apelului, în procedură necontencioasă, fără a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii, hotărârea fiind definitivă. Hotărârea se comunică de îndată de la pronunţare prefectului, Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei şi consilierului local declarat ales.

    (7)  Pronunţarea încheierii judecătoriei, respectiv pronunţarea hotărârii tribunalului se poate amâna, o singură dată, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea încheierii, respectiv a hotărârii este de cel mult 48 de ore de la pronunţare.

    Renunţarea la mandat înainte de validare

    (1)  Consilierul local declarat ales poate renunţa la mandat în cel mult 10 zile de la data desfăşurării alegerilor, situaţie în care comunică, în acelaşi termen, sub semnătură, decizia sa Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei.

    (2)  Secretarul  General al Municipiului Vatra Dornei transmite Judecătoriei Suceava şi prefectului declaraţiile semnate de consilierii locali declaraţi aleşi, prevăzuţi la alin. (1), în termenul prevăzut la art. 114 alin. (4) din OUG nr.57/2019.

Art.12(1)  Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

   a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

   b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

   c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

    (2)  Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile <LLNK 12017     0912 2b1   0 19>Legii nr. 135/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

    (3)  Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, Secretarului  General al Municipiului Vatra Dornei şi Primarului Municipiului Vatra Dornei  iar în prima şedinţă ulterioară comunicării, consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

    (4)  Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

    (5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

    (6) În cazul în care faţă de consilierul local  al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

      Art.13 (1)  Calitatea de consilier local,   încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

           (2)  Calitatea de consilier local, încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

 a) demisie;

  b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

  c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;

  d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

  e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/sau extraordinare;

    f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

    g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

   h) punerea sub interdicţie judecătorească;

    i) pierderea drepturilor electorale;

    j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

    k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

    l) deces.

    (3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

    (4)  Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local, are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5)  Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, Secretarul general al Municipiului Vatra Dornei şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei este comunicată de îndată Judecătoriei Vatra Dornei care este competentă să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din OUG nr.57/2019, precum şi consilierului local.

    (7) Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de Primarul Municipiului Vatra Dornei  şi de Secretarul  General al Municipiului Vatra Dornei, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local,  constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în . baza referatului constatator comunicat de către Secretarul General al  Municipiului Vatra Dornei în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.

    (8)  În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

    (9)  Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată Judecătoriei Vatra Dornei care este competentă să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din OUG nr.57/2019, consilierului local şi Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei.

    (10)  Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de Primarul Municipiului Vatra Dornei  şi de Secretarul  General al Municipiului Vatra Dornei. Referatul este însoţit de acte justificative.

    (11)  Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

   (12)  În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată Judecătoriei Vatra Dornei care este competentă să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din OUG nr.57/2019, consilierului local şi Secretarului  General al Municipiului Vatra Dornei.

    (13)  În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local  în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.  În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

    (14)  În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei, care are obligaţia afişării acesteia la sediul Municipiului Vatra Dornei, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

    (15)  Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din OUG nr.57/2019, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

    (16)  Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

    (17)  Încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate Secretarului General al Municipiului Vatra Dornei, Primarului Municipiului Vatra Dornei, preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local, se comunică de îndată Judecătoriei Vatra Dornei care este  competentă să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din OUG nr.57/2019.

    (18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

  (19)  În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

    (20)  De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

    a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei;

    b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

    c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

 

CAPITOLUL III

CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL

 

Art. 14 – Potrivit legii, consiliul local se constituie în cel mult 60 de zile de la data desfăşurării alegerilor autorităţilor administraţiei publice locale. După validarea mandatelor de consilier local este organizată o şedinţă privind ceremonia de constituire a consiliului local, ocazie cu care consilierii locali depun jurământul.

Art. 15 (1) Pentru fiecare consiliu local din judeţ, prefectul convoacă consilierii locali pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local în cel mult 5 zile de la comunicarea încheierii judecătoriei ori a comunicării hotărârii tribunalului, după caz, în situaţia în care numărul mandatelor de consilier local, validate, este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât  jumătate din numărul membrilor consiliului local.

(2) Prefectul îi comunică secretarului general al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale data şi ora stabilite pentru şedinţa privind ceremonia de constituire a consiliului local, la care participă prefectul, subprefectul sau un reprezentant al instituţiei prefectului desemnat prin ordin de către prefect. În situaţii motivate, prefectul poate comunica o altă dată şi o altă oră.
  (3) Secretarul general al unităţii/ subdiviziunii administrativ-teritoriale comunică consilierilor locali ale căror mandate au fost validate data şi ora şedinţei privind ceremonia de constituire convocată de prefect, care are loc la sediul consiliului local.

(4) Şedinţa pentru ceremonia de constituire este condusă de cel mai în vârstă consilier local al cărui mandat a fost validat, ajutat de doi dintre cei mai tineri consilieri locali ale căror mandate au fost validate.

  (5) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local.

  (6) În cazul în care numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mic decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local, prefectul convoacă consilierii locali pentru o a doua şedinţă privind ceremonia de constituire în termen de 20 de zile de la data primei şedinţe.

  (7) În cadrul celei de a doua şedinţe pot depune jurământul consilierii locali validaţi care au absentat de la prima şedinţă şi supleanţii ale căror mandate au fost validate şi consilierii locali validaţi şi care nu au fost convocaţi la prima şedinţă de constituire a consiliului local.
  (8) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (7) consilierul local declarat ales care nu a putut depune jurământul, ca urmare a absenţei pentru motive temeinice, poate depune jurământul în cadrul primei şedinţe a consiliului local. Sunt considerate motive temeinice spitalizarea sau imobilizarea la pat, dovedită prin certificat medical, ori situaţii precum deplasarea în străinătate în interes de serviciu, evenimente de forţă majoră, cum ar fi inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea, deces în familie ori alte situaţii similare.

(9) Consilierul local al cărui mandat a fost validat care nu depune jurământul nici în cea de a doua şedinţă privind ceremonia de constituire ori în condiţiile prevăzute la alin. (8) sau care refuză să depună jurământul este considerat demisionat de drept.

(10) Locurile consilierilor locali declaraţi aleşi ale căror mandate nu au fost validate sau care sunt consideraţi demisionaţi de drept şi care nu pot fi completate cu supleanţi se declară vacante prin ordin al prefectului în termen de 5 zile de la prima şedinţă ordinară a consiliului local.

Art. 16 (1) – Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun jurământul în limba română în cadrul şedinţei privind ceremonia de constituire a consiliului local, care va avea următorul conţinut: ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Vatra Dornei... Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”

(2) Formula religioasă de încheiere va respecta libertatea convingerilor religioase, jurământul putând fi depus şi fără formula religioasă.

(3) Consiliul local este legal constituit dacă numărul consilierilor locali care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural strict mai mare decât jumătate din numărul membrilor consiliului local.

(4) Data constituirii consiliului local este considerată data desfăşurării primei şedinţe privind ceremonia de constituire a consiliului local, respectiv a celei de a doua, după caz.
 (5) În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului local, prefectul emite un ordin privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, care se comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi se aduce la cunoştinţă publică.
 (6) În situaţia în care consiliul local nu este legal constituit, în termen de 3 zile de la data desfășurării celei de a două ședințe de constituire, prefectul emite un ordin privind constatarea neîndeplinirii condiţiilor legale de constituire a consiliului local, în care se menţionează motivele neconstituirii acestuia.

    (7) Ordinul prefectului prevede, dacă este cazul, şi situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor. Ordinul prefectului care cuprinde situaţiile în care este necesară validarea mandatelor supleanţilor se comunică judecătoriei în a cărei rază teritorială se află circumscripţia electorală pentru care au avut loc alegeri, partidelor politice şi organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale care au propus candidaţi şi secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

Art. 17 (1) - După declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

  (2) Modelul legitimaţiei de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia va fi cel stabilit prin hotărâre a Guvernului.

  (3) Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive se suportă din bugetul local.

  (4) Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

 

CAPITOLUL IV

ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
Secţiunea 1

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

 

    Art. 18 (1) După declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii săi, în aceeași ședință, un preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de 3 luni, care conduce şedinţele consiliului şi semnează hotărârile adoptate de acesta. Preşedintele de şedinţă se alege prin vot deschis cu majoritate simplă.

    (2)  Consilierul local ales în condiţiile alin. (1) poate fi schimbat din funcţie, la iniţiativa a cel puţin unei treimi din  numărul consilierilor locali în funcţie, prin hotărâre adoptată cu majoritate absolută.

    (3)  În cazul în care preşedintele de şedinţă lipseşte, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt preşedinte de şedinţă, prin hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce şedinţa respectivă. Acesta exercită pentru această şedinţă atribuţiile prevăzute de prezentul regulament și în OUG nr. 57/ 2019.

    (4)  Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

    a) conduce şedinţele consiliului local;

    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotărâri şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor împotrivă şi a abţinerilor numărate şi evidenţiate de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale în procesul-verbal al şedinţei;

    c) semnează procesul-verbal al şedinţei;

    d) asigură menţinerea ordinii, în condiţiile prezentului regulament de organizare şi funcţionare a consiliului local;

    e) supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a consiliului local;

    f)  După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unităţii  administrativ-teritoriale.

    În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză, în scris, să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de cel puţin 2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă. Desemnarea acestor consilieri locali se  face   de către  secretarul general al unității administrativ teritoriale dintre cei care au participat la şedinţă și care își dau acordul în acest sens.

În cazul în care președintele de ședință nu poate semna hotărârile adoptate din diverse alte motive (nu se află în localitate, este  în concediu medical, e.t.c.) , hotărârile consiliului local se semnează de  oricare  2 consilieri locali dintre cei care au participat la şedinţă și care își dau acordul în acest sens.

    g) aplică, dacă este cazul, sancţiuni sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni, după caz;

    h) îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de lege sau alte însărcinări date de către consiliul local.

 

Secţiunea a 2-a

ALEGEREA VICEPRIMARILOR

 

Art. 19 Rolul, numirea şi eliberarea din funcţie a viceprimarilor

          Viceprimarii sunt alesi locali, iar in exerictarea mandatelor, acestia indeplinesc o functie de autoritate publica. Acestia nu fac parte din aparatul de specialitate al primarului.

    (1)  Viceprimarul este subordonat primarului şi în situaţiile prevăzute de lege, este înlocuitorul de drept al primarului, situaţie în care exercită, în numele acestuia, atribuţiile ce îi revin. Primarul poate delega o parte din atribuţiile sale viceprimarului.

    (2) Viceprimarul este ales, prin vot secret, cu majoritate absolută, din rândul membrilor consiliului local, la propunerea primarului sau a consilierilor locali.

    (3)  Exercitarea votului se face pe bază de buletine de vot. Alegerea viceprimarului se realizează prin hotărâre a consiliului local.

    (4)  Este declarat ales candidatul care a obţinut votul majorităţii absolute.

    (5) Eliberarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre adoptată, prin vot secret, cu majoritatea a două treimi din numărul consilierilor în funcţie, la propunerea temeinic motivată a primarului sau a unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie. Eliberarea din funcţie a viceprimarului nu se poate face în ultimele 6 luni ale mandatului consiliului local.

    (6)  La deliberarea şi adoptarea hotărârilor care privesc alegerea sau eliberarea din funcţie a viceprimarului participă şi votează consilierul local care candidează la funcţia de viceprimar și  viceprimarul în funcţie a cărui schimbare se propune.

    (7)  Pe durata exercitării mandatului, viceprimarul îşi păstrează statutul de consilier local, fără a beneficia de indemnizaţia aferentă acestui statut, fiindu-i aplicabile incompatibilităţile specifice funcţiei de viceprimar prevăzute de <LLNK 12003   161 12 2D1   0 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (8)  Durata mandatului viceprimarului este egală cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează sau încetează calitatea de consilier local, înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo altă formalitate.

    (9)  Încetarea mandatului de consilier, în condiţiile art. 204 alin. (2), din O.U.G. nr. 57/ 2019, privind codul administrativ, are ca efect încetarea de drept, la aceeaşi dată, şi a mandatului de viceprimar.

    (10) Mandatul de viceprimar poate înceta înainte de termen în urma eliberării acestuia din funcţie în condiţiile art. 152, respectiv art. 187 alin. (3) şi 188 alin. (4), din O.U.G. nr. 57/ 2019, privind codul administrative, după caz.

Art. 20 Pe durata mandatului, viceprimarii au dreptul la o indemnizaţie lunară, stabilită potrivit legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Acestia beneficiaza de toate drepturile prevazute de O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 21 Viceprimarii au dreptul la decontarea, în condiţiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizaţia de delegare sau deplasare, după caz, precum şi a altor cheltuieli prevăzute de lege, altele decât indemnizaţia

 

 

prevăzută la aliniatul precedent

Secţiunea a 3-a

COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL

Art. 22  După constituire, consiliul local îşi organizează comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate.

Art. 23 (1) Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. Numărul membrilor unei comisii este întotdeauna impar.

(2)  Numărul locurilor ce revine fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către consiliul local, cu respectarea configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

(3) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea. În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puţin o comisie şi din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.

Art. 24 - Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilieri.

Art. 25 (1) Avand in vedere specificul local si nevoile activitatii sale, Consiliul local al municipiului Vatra Dornei organizează urmatoarele comisii pe domenii de specialitate:

C1. COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ, BUGET - FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, SERVICII, COMERȚ ȘI AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ;

C2. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, ROTECȚIA MEDIULUI, ROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ;

C3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR;

C4. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, CULTURĂ, ȘI CULTE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, DE AGREMENT ȘI TURISM;                                      

(2) Comisiile de specialitate adoptă avize cu majoritate simplă.

(3) Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei.

(4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(5)  Comisia poate hotărî prin vot, ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare public sau cu uşile închise, la începutul fiecarei şedinţe.

Art. 26 - Comisiile de specialitate îşi aleg, prin votul deschis al majorităţii absolute a consilierilor locali ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.

Art. 27 - Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

a) analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local din domeniul lor de activitate;

b) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local, după cum urmează:

C1.COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ, BUGET - FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, SERVICII, COMERȚ ȘI AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ - PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO – SOCIALĂ, BUGET - FINANȚE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, SERVICII, COMERȚ ȘI AGRICULTURĂ – SILVICULTURĂ - proiecte care se referă la bugetul de venituri și cheltuieli și orice modalitate în care acesta este afectat la partea de venituri sau la partea de cheltuieli, (aprobarea sau garantarea de împrumuturi, modificări ale organigramelor sau statelor de funcții, alte probleme de personal care implică efort bugetar, acordare premii, parteneriate sau asocieri   care presupun  o contribuție în bani, plata unor cotizații, acordarea de ajutoare de urgență, aprobarea unor programe de finanțări nerambursabile ) stabilirea de  taxe și impozite, stabilire chirii, stabilire cost mediu lunar de intreținere, aprobarea de documentații tehnico economice pentru diferite obiective de investiții, aprobarea contului de execuţie al bugetului local,  e.t.c.

C2. COMISIA PENTRU AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, REALIZAREA LUCRĂRILOR PUBLICE, ROTECȚIA MEDIULUI, ROTECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE ȘI DE ARHITECTURĂ - proiecte care se referă la aprobare PUG, PUZ, PUD, închiriere, Concesionare, dare în administrare, acordare cu titlu gratuit, acordarea dreptului de uz și servitute pentru bunuri din domeniul public și privat, completarea, modificarea,  inventarului domeniului public sau a domeniului privat, parteneriate sau asocieri care presupun  o contribuție ce revine Municipiului Vatra Dornei  care se referă la utilizarea sau punerea la dispozitie a unui  bun proprietate publică sau privată a acestuia, aprobarea de documentații tehnico economice pentru diferite obiective de investiții, e.t.c.

C3. COMISIA PENTRU ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENILOR -  proiecte care se referă la orice fel de regulament, activitatea consiliului local și a comisiilor de specialitate, validare, invalidare mandat de consilier, desemnarea unor consilieri pentru a face parte sau a reprezenta consiliu local in diverse organisme, alegerea președintelui de ședință, conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al municipiului Vatra Dornei, etc.

 C4. COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, CULTURĂ, ȘI CULTE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIE COPII, ACTIVITĂȚI SPORTIVE, DE AGREMENT ȘI TURISM - proiecte care se referă la parteneriate și asocieri pentru realizarea unor proiecte sau activități social-culturale, culte, învăţămant, sănătate, familie, muncă și protecție socială, protecție copii și sport, ajutoare de urgenţă, e.t.c.

b˄1) Proiectele a căror obiect vizează domeniul de activitate a mai multor comisii de specialitate   vor fi avizate  de  fiecare dintre aceste comisii.

b˄2) Proiectele de hotărâre care privesc aprobarea, modificarea, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, aprobarea execuției bugetare, stabilirea de taxe și impozite, aprobarea sau modificarea inventarului domeniului public sau privat al municipiului, împuternicirea, numirea  sau delegarea consilierilor locali ca reprezentanți ai consiliului local în diferite organisme, aprobarea unor regulamente,aprobarea organigramelor și statelor de funcții, soluţionarea plângerilor prealabile, declanşarea unor proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică, exercitarea sau nu a dreptului de preemţiune, etc, vor fi prezentate în vederea avizării tuturor celor 4 comisii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

  c) îndeplinesc orice alte atribuţii sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art. 28 (1) Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:

  a) asigură reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local, aparatul de specialitate al primarului, organismele prestatoare de servicii publice locale şi cu celelalte comisii;

  b) convoacă şedinţele comisiei şi informează secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale cu privire la data şi locul şedinţei;

  c) conduce şedinţele comisiei;

  d) susţine în şedinţele consiliului local avizele formulate de comisie;

  e) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretar;

  f) îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege sau stabilite de consiliul local;

  g) comunică secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale în termen rezonabil, până la finalul fiecărei luni calendaristice, prezenţa şi procesele-verbale ale fiecărei şedinţe ale comisiei de specialitate.

  (2) Preşedintele comisiei de specialitate poate propune ca la lucrările comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar şi poate participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce.

Art. 29 Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

  a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a membrilor comisiei;

  b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru emiterea fiecărui aviz şi asupra rezultatului votării;

  c) asigură redactarea avizelor, a proceselor-verbale şi a altor documente prevăzute de lege;

  d) îndeplineşte orice alte sarcini sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedintele acesteia.

Art. 30 (1) Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul, este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale.

(2) În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, aleşii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a autorităţii deliberative o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

Art. 31 (1) - Consiliile locale pot organiza comisii speciale de analiză şi verificare formate din consilieri locali, pe perioadă determinată, la propunerea unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie sau a primarului. Componenţa, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţilor acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului local. Membrii comisiei acţionează în limitele stabilite prin hotărâre.

  (2) Comisia de analiză şi verificare prezintă consiliului local ori primarului, după caz, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

  (3) Consiliile locale pot organiza, din proprie iniţiativă sau din iniţiativa primarului, după caz, comisii mixte formate din consilieri locali, funcţionari publici şi alţi specialişti, pe perioadă determinată. Componenţa comisiilor mixte, obiectivele şi perioada de desfăşurare a activităţii acestora se stabilesc prin hotărâri ale consiliilor locale. Şedinţele comisiilor mixte sunt publice.

Art. 32 – Funcţionarea comisiilor de specialitate

  (1) Comisiile de specialitate lucrează în plen şi deliberează cu votul majorităţii simple a membrilor lor.

  (2) Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate propune consiliului local aplicarea următoarelor sancțiuni:

        a) avertismentul;

  b) chemarea la ordine;

  c) retragerea cuvântului;

  d) eliminarea din sala de şedinţă;

  e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

  (3) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau din afara acestuia. Au dreptul să participe la şedinţele comisiei şi iniţiatorii propunerilor ce stau la baza lucrărilor comisiei. Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

  (4) Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

  (5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

  (6) Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte sau de îndată.

  (7) Ordinea de zi se aprobă de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

  (8) Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară înaintea şedinţelor consiliului local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde sarcini sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

  (9) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, preşedintele acesteia desemnează un consilier local care prezintă în cadrul şedinţei proiectele şi, după caz, celelalte probleme aflate pe ordinea de zi, care nu sunt prezentate de iniţiator.

  (10) Secretarul comisiei sau, în lipsa acestuia, consilierul local desemnat în conformitate cu alin. (9) întocmeşte avizul, cu caracter consultativ, al comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor locali prezenţi.

  (11) Avizele întocmite de comisie cuprind separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

  (12) Avizele întocmite sunt prezentate secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, care asigură transmiterea acestora către consilierii locali, cel mai târziu înainte de aprobarea ordinii de zi.

  (13) Votul în comisii este, de regulă, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind, de la caz la caz, şi modalitatea de exprimare a acestuia.

  (14) Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

  (15) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

 

CAPITOLUL V

PRIMARUL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

Art. 33 (1) -   Municipiul Vatra Dornei are un primar si un viceprimar ales in conditiile legii.

    (2)  Funcția de primar este funcție de demnitate publică.

Art. 34 Validarea alegerii primarului

    (1)  Mandatul primarului declarat ales este validat in termen de 20 de zile de la data desfășurării alegerilor de catre judecatoria in a carei raza teritoriala se afla circumscriptia electorala pentru care au avut loc alegeri, în procedura necontencioasa. Validarea se realizează la judecatorie, după depunerea raportului detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, potrivit legii privind finanțarea partidelor politice si a campaniilor electorale, prin încheiere pronunțată în camera de consiliu, fară a fi aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

    (2)  Invalidarea alegerii primarului se poate pronunța în cazul în care se constată, potrivit legii privind alegerea autorităților administrației publice locale, încălcarea condițiilor de eligibilitate sau daca alegerea acestuia s-a facut prin fraudă electorală.

    (3)  Încheierea judecătoriei privind validarea sau, dupa caz, invalidarea alegerii primarului se comunica de îndata prefectului si secretarului general al unității administrativ-teritoriale, care are obligatia aducerii la cunoștință publică prin afișarea acesteia la sediul unitatii administrativ-teritoriale, in termen de cel mult 24 de ore de la comunicare.

    (4)  In termen de 2 zile de la aducerea la cunoștință publică, cei interesați pot formula apel împotriva incheierii judecătoriei de validare sau invalidare a alegerii primarului la tribunal.

    (5)  Apelul se soluționează de tribunal in termen de 5 zile de la sesizare, hotarârea fiind definitiva. Hotărârea se comunică de îndata prefectului, secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, primarului declarat ales și se aduce la cunoștință publică.

    (6)  Pronuntarea incheierii judecatoriei, respectiv pronuntarea hotararii tribunalului se poate amana, o singura data, cel mult 24 de ore, iar termenul pentru motivarea incheierii, respectiv a hotararii este de cel mult 48 de ore de la pronuntare.

    (7)  Rezultatul validarii sau invalidarii alegerii primarului se prezinta in prima sedinta privind ceremonia de constituire sau, dupa caz, intr-o sedinta extraordinara a consiliului local.

    (8)  In caz de invalidare a alegerii primarului, Guvernul, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor locale, pe baza solicitarii prefectului, stabileste data alegerilor. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la data invalidarii sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, in conditiile legii.

Art. 35 Depunerea juramantului si intrarea in exercitiul de drept  al mandatului

    (1)  Primarul depune juramantul in prima sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local sau in fata judecatorului delegat, in camera de consiliu, in cazul in care prima sedinta privind ceremonia de constituire a consiliului local nu are loc in termen de 60 de zile de la data alegerilor.

    (2)  Primarul care refuza sa depuna juramantul este considerat demisionat de drept.

    (3)  Dupa depunerea juramantului, primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.

Art. 36 Mandatul primarului

    (1)  Mandatul primarului este de 4 ani.

    (2)  Durata mandatului constituie vechime in munca si in specialitatea studiilor absolvite.

    (3)  Mandatul primarului prevazut la alin. (1) se exercita pana la depunerea juramantului de catre primarul nou-ales. Mandatul primarului poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi, calamitate naturala, dezastru sau sinistru deosebit de grav

    (4)  Pe durata mandatului, primarul are dreptul la o indemnizatie lunara, stabilita potrivit legii privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.

    (5)  Primarul are dreptul la decontarea, in conditiile legii, a cheltuielilor legate de exercitarea mandatului, respectiv plata cheltuielilor de transport, cazare, indemnizatia de delegare sau deplasare, dupa caz, precum si a altor cheltuieli prevazute de lege, altele decat indemnizatia prevazuta la alin. (1).

Art. 37 Rolul si atributiile primarului

    Rolul primarului

    (1)  Primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea in aplicare a legilor, a decretelor Presedintelui Romaniei, a ordonantelor si hotararilor Guvernului, a hotararilor consiliului local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului judetean, precum si a hotararilor consiliului judetean, in conditiile legii.

    (2)  Pentru punerea in aplicare a activitatilor date in competenta sa prin actele prevazute la alin. (1), primarul are in subordine un aparat de specialitate.

    (3)  Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente functionale incadrate cu functionari publici si personal contractual.

    (4)  Primarul conduce institutiile publice de interes local, precum si serviciile publice de interes local.

    (5)  Primarul participa la sedintele consiliului local si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi, precum si de a formula amendamente de fond sau de forma asupra oricaror proiecte de hotarari, inclusiv ale altor initiatori. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul-verbal al sedintei.

    (6)  Primarul, in calitatea sa de autoritate publica executiva a administratiei publice locale, reprezinta unitatea administrativ-teritoriala in relatiile cu alte autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane si straine, precum si in justitie.

Art. 38 Atributiile primarului

    (1)  Primarul indeplineste urmatoarele categorii principale de atributii:

    a) atributii exercitate in calitate de reprezentant al statului, in conditiile legii;

    b) atributii referitoare la relatia cu consiliul local;

    c) atributii referitoare la bugetul local al unitatii administrativ-teritoriale;

    d) atributii privind serviciile publice asigurate cetatenilor, de interes local;

    e) alte atributii stabilite prin lege.

    (2)  In temeiul alin. (1) lit. a), primarul:

    a) indeplineste functia de ofiter de stare civila si de autoritate tutelara si asigura functionarea serviciilor publice locale de profil;

    b) indeplineste atributii privind organizarea si desfasurarea alegerilor, referendumului si a recensamantului;

    c) indeplineste alte atributii stabilite prin lege.

    (3)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul:

    a) prezinta consiliului local, in primul trimestru al anului, un raport anual privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, care se publica pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale in conditiile legii;

    b) participa la sedintele consiliului local si dispune masurile necesare pentru pregatirea si desfasurarea in bune conditii a acestora;

    c) prezinta, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte si informari;

    d) elaboreaza, in urma consultarilor publice, proiectele de strategii privind starea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale, le publica pe site-ul unitatii administrativ-teritoriale si le supune aprobarii consiliului local.

    (4)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. c), primarul:

    a) exercita functia de ordonator principal de credite;

    b) intocmeste proiectul bugetului unitatii administrativ-teritoriale si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune spre aprobare consiliului local, in conditiile si la termenele prevazute de lege;

    c) prezinta consiliului local informari periodice privind executia bugetara, in conditiile legii;

    d) initiaza, in conditiile legii, negocieri pentru contractarea de imprumuturi si emiterea de titluri de valoare in numele unitatii administrativ-teritoriale;

    e) verifica, prin compartimentele de specialitate, corecta inregistrare fiscala a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atat a sediului social principal, cat si a sediului secundar.

    (5)  In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (1) lit. d), primarul:

    a) coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local, prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

    b) ia masuri pentru prevenirea si, dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta;

    c) ia masuri pentru organizarea executarii si executarea in concret a activitatilor din domeniile prevazute la art. 129 alin. (6) si (7);

    d) ia masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei si controlului furnizarii serviciilor publice de interes local prevazute la art. 129 alin. (6) si (7), precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al unitatii administrativ-teritoriale;

    e) numeste, sanctioneaza si dispune suspendarea, modificarea si incetarea raporturilor de serviciu sau, dupa caz, a raporturilor de munca, in conditiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum si pentru conducatorii institutiilor si serviciilor publice de interes local;

    f) asigura elaborarea planurilor urbanistice prevazute de lege, le supune aprobarii consiliului local si actioneaza pentru respectarea prevederilor acestora;

    g) emite avizele, acordurile si autorizatiile date in competenta sa prin lege si alte acte normative, ulterior verificarii si certificarii de catre compartimentele de specialitate din punctul de vedere al regularitatii, legalitatii si de indeplinire a cerintelor tehnice;

    h) asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

    (6)  Primarul desemneaza functionarii publici anume imputerniciti sa duca la indeplinire obligatiile privind comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, in conditiile Legii nr. 135/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

    (7)  Pentru exercitarea corespunzatoare a atributiilor sale, primarul colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, precum si cu autoritatile administratiei publice locale si judetene.

    (8) Numirea conducatorilor institutiilor publice de interes local, respectiv ai serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului sau examenului organizat potrivit procedurilor si criteriilor aprobate de consiliul local la propunerea primarului.

Art. 39 Atributiile primarului in calitate de reprezentant al statului

    (1)  In exercitarea atributiilor de autoritate tutelara si de ofiter de stare civila, a sarcinilor ce ii revin din actele normative privitoare la recensamant, la organizarea si desfasurarea alegerilor, la luarea masurilor de protectie civila, precum si a altor atributii stabilite prin lege, primarul actioneaza si ca reprezentant al statului in municipiul in care a fost ales.

    (2)  In aceasta calitate, primarul poate solicita prefectului, in conditiile legii, sprijinul conducatorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitatile administrativ-teritoriale, daca sarcinile ce ii revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

Art. 40 Delegarea atributiilor

    (1)  Primarul poate delega, prin dispozitie, atributiile ce ii sunt conferite de lege si alte acte normative viceprimarului, secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, conducatorilor compartimentelor functionale sau personalului din aparatul de specialitate, administratorului public, precum si conducatorilor institutiilor si serviciilor publice de interes local, in functie de competentele ce le revin in domeniile respective.

    (2)  Dispozitia de delegare trebuie sa prevada perioada, atributiile delegate si limitele exercitarii atributiilor delegate, sub sanctiunea nulitatii. Dispozitia de delegare nu poate avea ca obiect toate atributiile prevazute de lege in sarcina primarului. Delegarea de atributii se face numai cu informarea prealabila a persoanei careia i se deleaga atributiile.

    (3)  Persoana careia i-au fost delegate atributii in conditiile alin. (1) si (2) exercita pe perioada delegarii atributiile functiei pe care o detine, precum si atributiile delegate; este interzisa subdelegarea atributiilor.

    (4)  Persoana careia i-au fost delegate atributii in conditiile alin. (1) si (2) raspunde civil, administrativ sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite cu incalcarea legii in exercitarea acestor atributii.

Art. 41 Cabinetul primarului

    Primariul Municipiului Vatra Dornei poate infiinta, in limita numarului maxim de posturi aprobate, cabinetul primarului, cu un număr maxim de 2 posturi.

Art. 42 Suspendarea si incetarea mandatului primarului

    (1)  Mandatul primarului se suspenda de drept in urmatoarele situatii:

    a) a fost dispusa masura arestarii preventive;

    b) a fost dispusa masura arestului la domiciliu.

    (2)  Masurile prevazute la alin. (1), dispuse in conditiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedura penala, cu modificarile si completarile ulterioare, se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului, care, prin ordin, in termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.

    (3)  Ordinul de suspendare se comunica, in termen de maximum 48 de ore de la emitere, primarului.

    (4)  Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute la alin. (1).

    (5)  In cazul in care fata de primarul suspendat din functie a fost dispusa clasarea ori renuntarea la urmarirea penala sau instanta judecatoreasca a dispus achitarea sau incetarea  procesului penal, acesta are dreptul, in conditiile legii, la plata drepturilor salariale corespunzatoare perioadei in care a fost suspendat.

Art. 43 Incetarea de drept a mandatului primarului

    (1)  Mandatul primarului inceteaza, de drept, in urmatoarele cazuri:

    a) demisie;

    b) constatarea si sanctionarea, in conditiile legii privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, a unei stari de incompatibilitate;

    c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala;

    d) condamnarea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva la o pedeapsa privativa de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executarii pedepsei;

    e) punerea sub interdictie judecatoreasca;

    f) pierderea drepturilor electorale;

    g) imposibilitatea exercitarii functiei din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfasurarea activitatii in bune conditii timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic;

    h) pierderea, prin demisie, a calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatii nationale pe a carei lista a fost ales;

    i) condamnarea prin hotarare ramasa definitiva pentru savarsirea unei infractiuni electorale pe durata procesului electoral in cadrul caruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicata si de modalitatea de individualizare a executarii acesteia;

    j) deces.

    (2) Data incetarii de drept a mandatului, in cazurile enumerate la alin. (1) lit. a), c), g) si h), este data aparitiei evenimentului sau a implinirii conditiilor care determina situatia de incetare, dupa caz.

    (3)  Data incetarii de drept a mandatului in cazul prevazut la alin. (1) lit. b), in situatia in care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestata, este data expirarii perioadei in care primarul are dreptul sa conteste raportul de evaluare, in conditiile legii privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice.

    (4)  In situatia in care este contestata legalitatea actului prevazut la alin. (3), data incetarii de drept a mandatului este data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

    (5) Incetarea mandatului de primar in cazul schimbarii domiciliului in alta unitate administrativ-teritoriala poate interveni in aceleasi conditii ca si incetarea mandatului consilierului local.

    (6)  In cazurile prevazute la alin. (1) lit. d)-f) si i), incetarea mandatului poate avea loc numai dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

    (7)  In toate cazurile de incetare inainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constata incetarea mandatului primarului. Ordinul are la baza un referat semnat de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale, precum si actele din care rezulta motivul legal de incetare a mandatului.

    (8)  Referatul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale se transmite prefectului in termen de 10 zile de la data intervenirii situatiei de incetare de drept a mandatului primarului.

    (9)  Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanta de contencios administrativ in termen de 10 zile de la comunicare.

    (10)  Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile, nefiind aplicabila procedura de regularizare a cererii. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva.

    (11)  Data organizarii alegerilor pentru functia de primar se stabileste de catre Guvern, la propunerea autoritatilor cu atributii in organizarea alegerilor, pe baza solicitarii prefectului. Acestea se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (9) sau de la data pronuntarii hotararii instantei, in conditiile alin. (10).

Art. 44 Demisia

    Primarul poate demisiona, anuntand in scris consiliul local si prefectul. La prima sedinta a consiliului, demisia se consemneaza in procesul-verbal.

Art. 45 Incetarea mandatului in urma referendumului

    (1)  Mandatul primarului inceteaza ca urmare a rezultatului unui referendum local avand ca obiect demiterea acestuia.

    (2)  Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de locuitorii comunei, orasului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale sau a neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercita ca reprezentant al statului.

    (3)  Cererea cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele si prenumele, data si locul nasterii, seria si numarul buletinului sau ale cartii de identitate si semnatura olografa ale cetatenilor care au solicitat organizarea referendumului.

    (4)  Organizarea referendumului trebuie sa fie solicitata, in scris, de cel putin 25% dintre locuitorii cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral cu domiciliul sau resedinta in unitatea administrativ-teritoriala. Acest procent trebuie sa fie realizat in fiecare dintre localitatile componente ale comunei, orasului sau municipiului

 

CAPITOLUL VI

SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI VATRA DORNEI

 Art. 46 Atribuțiile secretarului general al unității administrativ-teritoriale

    (1)  Secretarul general al unității administrativ-teritoriale îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:

    a) avizează proiectele de hotărâri din punct de vedere al indeplinirii conditiilor prevazute de art 136 alin 8 din Codul Administrativ și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului si  hotărârile consiliului local 

  b) participă la ședințele consiliului local   

c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relația dintre consiliul local și primar,  precum și între aceștia și prefect;

    d) coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

    e) asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a);

    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local și efectuarea lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local și comisiilor de specialitate ale acestuia;

    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile <LLNK 12000    26132 3;1   0 33>Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin <LLNK 12005   246 10 201   0 18>Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcționează;

    i) poate propune primarului, înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local,;

    j) efectuează apelul nominal și ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

    k) numără voturile și consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă președintelui de ședință sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

    l) informează președintele de ședință, respectiv sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul și la majoritatea necesare pentru adoptarea fiecărei hotărâri a consiliului local

    m) asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora;

    n) urmărește ca la deliberarea și adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, să nu ia parte consilierii locali care se încadrează în dispozițiile art. 228 alin. (2) din Codul Administrativ ; informează președintele de ședință, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situații și face cunoscute sancțiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

    o)  După desfășurarea ședinței, hotărârile consiliului local se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al unității  administrativ-teritoriale ;

Secretarul general al unității administrativ-teritoriale nu contrasemnează hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea ședință a consiliului local, depune în scris și expune în fața acestuia opinia sa motivată, care se consemnează în procesul-verbal al ședinței.

    p) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ-teritoriale;

    r) alte atribuții prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar.

    (2)  Prin derogare de la prevederile <LLNK 12006   273 12 2P2  21 40>art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, în situațiile prevăzute la art. 147 alin. (1) și (2) sau, după caz, la art. 186 alin. (1) și (2), secretarul general al unității administrativ-teritoriale îndeplinește funcția de ordonator principal de credite pentru activitățile curente.

    (3) Secretarul general al municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei notarilor publici, precum și oficiului de cadastru și publicitate imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

    a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;

    b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ-teritoriale;

    c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.

    (4)  Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde:

    a) numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;

    b) data decesului, în format zi, lună, an;

    c) data nașterii, în format zi, lună, an;

    d) ultimul domiciliu al defunctului;

    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.

    (5)  Atribuția prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită atribuții delegate de ofițer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretarului general al unității administrativ-teritoriale.

    (6)  Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al municipiului sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin. (5).

    (7) Neîndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (3) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a persoanei responsabile.

CAPITOLUL VII

INSTITUŢIILE PUBLICE SI SERVICIILE PUBLICE ALE
MUNICIPIULUI PRECUM SI APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI

Art. 47 (1) Consiliul local exercită atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al Primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, ale societăţilor comerciale şi ale regiilor autonome de interes local.

(2)                Instituţiile şi serviciile publice ale municipiului se înfiinţează şi se organizează de consiliul local în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale în condiţiile legii şi în limita mijloacelor financiare de care dispune.

(3)                Numirea şi eliberarea din funcţie a personalului din cadrul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local se face de conducatorii acestora, în condiţiile legii.

Art. 48 (1) - Consiliul local aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, al instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local.

(2) Consiliul local exercită în numele unitaţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

 

CAPITOLUL VIII

FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

 

Secţiunea 1

Desfăşurarea şedinţelor

 

Art. 49 (1) – Şedinţele consiliului local sunt publice.

(2) Caracterul public al şedinţelor consiliului local este dat de:

  a) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la procesele- verbale ale şedinţelor consiliului local;

  b) accesul celor interesaţi, în condiţiile legii, la proiectele de hotărâri, la hotărârile consiliului local, precum şi la instrumentele de prezentare şi de motivare a acestora;

  c) posibilitatea cetăţenilor cu domiciliul sau reşedinţa în municipiul Bacău de a asista la şedinţele consiliului local şi/sau de a le urmări pe internet, în condiţiile regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local.

(3) Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. Documentele şedinţelor de consiliu local se întocmesc şi se aduc la cunoştinţă publică în limba română.

  (4) La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, conducătorii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, conducătorii compartimentelor de resort şi conducătorii organismelor prestatoare de servicii publice sau de utilitate publică din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile lor de responsabilitate, precum şi alte persoane interesate (beneficirari ai proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi).

  (5) Dezbaterea proiectului de hotărâre sau a problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată.

  (6) Preşedintele de şedinţă este obligat să asigure luarea cuvântului de către iniţiator pentru susţinerea proiectului de hotărâre ori de câte ori acesta o solicită.

  (7) Consilierii locali participă la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Consilierii locali sunt obligaţi ca în cuvântul lor să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.

  (8) Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului local spre aprobare timpul alocat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului.

  (9) Preşedintele de şedinţă permite oricând unui consilier local să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

  (10) Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri locali poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului, iar discuţiile se sistează dacă propunerea este adoptată cu majoritate simplă.

  (11) Este interzisă adresarea de insulte sau calomnii de către consilierii locali prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

  (12) Asupra proiectelor de hotărâre au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii locali, precum şi ceilalţi iniţiatori prezenţi la şedinţă putând formula amendamente de fond sau de formă. Amendamentele se supun votului consiliului local în ordinea în care au fost formulate.

  (13) Sinteza dezbaterilor din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local în parte se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale.

  (14) Preşedintele de şedinţă, împreună cu secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.

  (15) La începutul fiecărei şedinţe, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali şi primarul au dreptul ca, în cadrul şedinţei curente a consiliului local, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.

  (16) Procesul-verbal semnat de preşedintele de şedinţă şi de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, precum şi documentele care au fost dezbătute în şedinţa anterioară se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care se numerotează şi se sigilează de preşedintele de şedinţă şi de secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, după aprobarea procesului-verbal sau de către persoana cu atribuţii în acest sens, desemnată în condiţiile legii.

  (17) În termen de 3 zile de la data aprobării procesului-verbal al şedinţei, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale afişează la sediul primăriei şi publică pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al şedinţei.

Art. 50 - Ordinea de zi

  (1) Proiectul ordinii de zi se redactează de către secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare la propunerea primarului sau a consilierilor locali, după caz, în condiţiile legii.

  (2) Este obligatorie înscrierea pe proiectul ordinii de zi a proiectelor de hotărâri care sunt însoțite de:

  a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;

  b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

  c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

  d) alte documente prevăzute de legislaţia specială.

  (3) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local poate cuprinde proiecte de hotărâri, cu menţionarea titlului şi a iniţiatorului, rapoarte ale primarului, ale viceprimarului, ale consilierilor locali, ale comisiilor de specialitate, ale comisiilor speciale sau mixte, rapoarte sau informări ale conducătorilor organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică în unităţile administrativ-teritoriale, după caz, precum şi orice alte probleme de interes local.

  (4) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii administrativ-teritoriale prin mass-media, prin afişarea pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale sau prin orice alt mijloc de publicitate.

  (5) Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).

  (6) Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu majoritate simplă, la propunerea celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.

  (7) Suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă.

  (8) În cazul neaprobării proiectului ordinii de zi, în condiţiile prevăzute la alin. (6), nu se acordă indemnizaţia cuvenită consilierilor locali pentru şedinţa respectivă.

Art. 51 Tipurile de şedinţe ale consiliului local

  (1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.

  (2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la convocarea:

  a) primarului;

  b) a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor locali în funcţie;

  c) primarului, ca urmare a solicitării prefectului care utilizează, în calitate de şef al protecţiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat şi baza logistică de intervenţie în situaţii de criză, în scopul desfăşurării în bune condiţii a acestei activităţi.

Art. 52 (1) - Prezenta consilierilor locali la sedinta este obligatorie, cu exceptia cazului in care acestia absenteaza motivat. Absenta este considerata motivata daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza:

    a) unei boli care a necesitat spitalizarea sau a unei stari de sanatate pentru care s-a eliberat certificat de concediu medical;

    b) unei deplasari in strainatate;

    c) unor evenimente de forta majora;

    d) in cazul decesului sotiei/sotului consilierului local sau al unei rude de pana la gradul al II-lea a consilierului local ales ori al sotiei/sotului acestuia, inclusiv;

    (2)  Consilierul local care absenteaza nemotivat de doua ori consecutiv la sedintele consiliului local este sanctionat, sancțiunile fiind următoarele:

   a) avertismentul;

    b) chemarea la ordine;

    c) retragerea cuvantului;

    d) eliminarea din sala de sedinta;

    e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

    f) diminuarea indemnizatiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

    g) retragerea indemnizatiei lunare pentru una sau doua luni.

    (3)  Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a)-d) se aplica de catre presedintele de sedinta, iar cele de la alin. (2) lit. e)-g) de catre consiliul local, prin hotarare.

    (4)  Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. a)-e) sunt aplicabile si viceprimarului.

    (5)  Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (2) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate nr. 5, aceasta prezentand un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.

    (6)  Consilierii locali sunt obligati sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.

    (7)  Consilierul local care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca aceasta situatie la cunostinta secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale.

 

Secţiunea a 2-a

 

ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

 

Art. 53  (1)  Proiectele de hotarari pot fi initiate de primar, de consilierii locali sau de cetateni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale si al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

    (2)  Proiectele de hotarari si referatele de aprobare ale acestora se redacteaza in conformitate cu normele de tehnica legislativa.

    (3)  Proiectele de hotarari ale consiliului local insotite de referatele de aprobare ale acestora si de alte documente de prezentare si de motivare se inregistreaza si se transmit de secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale:

    a) compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului in vederea analizarii si intocmirii rapoartelor de specialitate;

    b) comisiilor de specialitate ale consiliului local in vederea dezbaterii si intocmirii avizelor.

    (4)  Nominalizarea compartimentelor de resort si a comisiilor de specialitate carora li se transmit proiectele de hotarari ale consiliului local, precum si celelalte documente, potrivit prevederilor alin. (3), se face de catre primar impreuna cu secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale.

    (5)  Odata cu transmiterea proiectelor de hotarari se comunica si data de depunere a rapoartelor si a avizelor, avandu-se grija ca rapoartele compartimentelor de resort sa poata fi transmise si comisiilor de specialitate inainte de pronuntarea acestora.

    (6)  Dupa examinarea proiectului de hotarare, comisia de specialitate a consiliului local emite un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului.

    (7) Avizul comisiei se transmite secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale, care dispune masurile corespunzatoare inaintarii lui catre consilierii locali si catre initiatori, dupa caz, cel mai tarziu in ziua sedintei.

    (8)  Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local este supus dezbaterii numai daca este insotit de:

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de initiator;

    b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;

    d) alte documente prevazute de legislatia speciala.

    (9)  Secretarul general al unitatii administrativ-teritoriale asigura indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.

    (10)  Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local, respectiv in termen de cel mult 3 zile de la inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi a sedintelor extraordinare. In situatia sedintelor extraordinare convocate de indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.

    (11)  Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea acestuia

Secţiunea a 3-a

 

TRANSPARENTA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Art. 54 (1) - In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative autoritatea administratiei publice are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Autoritatea administratiei publice va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.

    (2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile lucratoare inainte de supunerea spre avizare de catre autoritatile publice. Anuntul va cuprinde: data afisarii, o nota de fundamentare, o expunere de motive, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, un studiu de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul-limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.

    (3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la alin. (2).

    (4) La publicarea anuntului, autoritatea administratiei publice va stabili o perioada de cel putin 10 zile calendaristice pentru proiectele de acte normative prevazute la alin. (2), pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.

    (5) Propunerile, sugestiile sau opiniile cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice se vor consemna intr-un registru, mentionandu-se data primirii, persoana si datele de contact de la care s-a primit propunerea, opinia sau recomandarea.

    (6) Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.

    (7) Conducatorul autoritatii publice va desemna o persoana din cadrul institutiei, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectul de act normativ propus.

    (8) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare autoritatilor publice interesate numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit alin. (4).

    (9) Autoritatea publica in cauza este obligata sa decida organizarea unei intalniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.

    (10) Dezbaterile publice se vor desfasura dupa urmatoarele reguli:

    a) autoritatea publica responsabila, prin persoana desemnata conform alin. (7), va organiza intalnirea, va publica pe site-ul propriu si va afisa la sediul propriu, alaturi de documentele mentionate la alin. (2), si modalitatea de colectare a recomandarilor, modalitatea de inscriere si luare a cuvantului, timpul alocat luarii cuvantului si orice alte detalii de desfasurare a dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricarui cetatean interesat;

    b) dezbaterea publica se va incheia in momentul in care toti solicitantii inscrisi la cuvant si-au exprimat recomandarile cu referire concreta doar la proiectul de act normativ in discutie;

    c) la dezbaterea publica vor participa obligatoriu initiatorul si/sau initiatorii proiectului de act normativ din cadrul institutiei sau autoritatii publice locale, expertii si/sau specialistii care au participat la elaborarea notei de fundamentare, a expunerii de motive, a referatului de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, a studiului de impact si/sau de fezabilitate, dupa caz, si a proiectului de act normativ;

    d) in termen de 10 zile calendaristice de la incheierea dezbaterii publice se asigura accesul public, pe site-ul si la sediul autoritatii publice responsabile, la urmatoarele documente: minuta dezbaterii publice, recomandarile scrise colectate, versiunile imbunatatite ale proiectului de act normativ in diverse etape ale elaborarii, rapoartele de avizare, precum si versiunea finala adoptata a actului normativ.

    (11) Toate documentele prevazute la alin. (2) si alin. (10) lit. a) si d) vor fi pastrate pe site-ul autoritatii publice responsabile intr-o sectiune dedicata transparentei decizionale. Toate actualizarile in site vor mentiona obligatoriu data afisarii.

    (12) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile calendaristice de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Autoritatea publica in cauza trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.

    (13) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare

Art. 55 (1) - Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:

    a) anuntul privind sedinta publica se afiseaza la sediul autoritatii publice, inserat in site-ul propriu si se transmite catre mass-media, cu cel putin 3 zile inainte de desfasurare;

    b) acest anunt trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;

    c) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.

    (2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.

    (3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.

    (4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-mediei la sedintele publice.

Art. 56 (1) - Adoptarea hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Local.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de persoanele mai sus menţionate, au valoare de recomandare.

Art. 57 - Procesul verbal al şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişat la sediul Consiliului local Vatra Dornei şi publicat în site-ul propriu.

Atunci când se consideră necesar, şedinţele publice pot fi înregistrate.

Înregistrările şedinţelor publice, vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art. 58 (1) - Consiliul local ia la cunosţintă şi face public prin grija Secretarului General, Raportul anual privind transparenţa decizională, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

a) numarul total al recomandarilor primite;

    b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;

    c) numarul participantilor la sedintele publice;

    d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;

    e) situatia cazurilor in care autoritatea publica a fost actionata in justitie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;

    f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;

    g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.

 (2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul propriu, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.

Art. 59 - In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta prevazuta de reglementarile in vigoare.

 

 

 

 

 

 

Secţiunea a 4-a

PROCEDURA DE VOT

Art.60-  Modalitatea de vot și  majoritatea necesară  adoptării  proiectelor de hotărâre (majoritate simplă, absolută sau calificată) este propusă spre aprobare consiliului local  la începutul fiecărei ședințe, după prezentarea și aprobarea ordinii de zi, de către președintele de ședință (după consultarea cu Secretarul General al Municipiului Vatra Dornei).

  Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de lege.

Votul consilierilor locali este individual şi poate fi deschis sau secret.

    (1)Votul deschis se exprimă prin oricare din următoarele modalităţi:

   a) prin ridicarea mâinii;

   b) prin apel nominal, efectuat de preşedintele de şedinţă;

   c) electronic.

     (2)  Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

     (3)  Redactarea buletinelor de vot trebuie să fie fără echivoc. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc, de regulă, cuvintele da sau nu.

    (4)  Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea consilierului local sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (3).

    (5)  Abţinerile se numără la voturile împotrivă.

Art. 61 (1) – Pentru împărțirea și  numărarea buletinelor de vot secret, precum şi stabilirea rezultatului votului, Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei stabileşte dintre consilieri, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de numărarea voturilor (Comisia de validare care are ca atribuție și aceea de numărare a voturilor secrete  și stabilire a rezultatului votului), alcătuită din 5 consilieri. Comisia își asumă prin semnarea procesului verbal  de constatare a rezultatului votului  întreaga responsabilitate asupra corectitudinii acestuia.

                       (2) Comisia îşi alege preşedintele şi secretarul.

                         (3)  Rezultatul votului se va comunica imediat după numărarea buletinelor de vot în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Art. 62 (1) - În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după caz.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd) din OUG nr.57/2019, de două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.

    (3) Se adoptă cu majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din OUG nr.57/2019 a consilierilor locali în funcţie următoarele hotărâri ale consiliului local:

    a) hotărârile privind bugetul local;

    b) hotărârile privind contractarea de împrumuturi, în condiţiile legii;

    c) hotărârile prin care se stabilesc impozite şi taxe locale;

    d) hotărârile privind participarea la programe de dezvoltare judeţeană, regională, zonală sau de cooperare transfrontalieră;

    e) hotărârile privind organizarea şi dezvoltarea urbanistică a localităţilor şi amenajarea teritoriului;

    f) hotărârile privind asocierea sau cooperarea cu alte autorităţi publice, cu persoane juridice române sau străine;

    g) hotărârile privind administrarea patrimoniului;

    h) hotărârile privind exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 92 din OUG nr.57/2019;

    i) alte hotărâri necesare bunei funcţionări a consiliului local, stabilite prin legi speciale.

 (4) Dacă pe parcursul desfăşurării şedinţei nu este întrunită majoritatea legală necesară pentru adoptarea proiectului de hotărâre, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acesteia.

Art. 63-Proiectele de hotărâri respinse de consiliul local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe

CAPITOLUL IX

ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA
CONSILIERILOR LOCALI

Art. 64 (1) Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale si al aparatului de specialitate, sa puna la dispozitie consilierilor locali, la cererea acestora, in termen de cel mult 10 zile lucratoare, informatiile necesare in vederea indeplinirii mandatului in conditiile legii.

         (2) Cererile vor fi adresate in scris cu toate elementele necesare identificarii si furnizarii informatiilor solicitate.

    (3)  Consilierii locali pot adresa intrebari si interpelari primarului și viceprimarilor.

    (4)  Raspunsul solicitat in conformitate cu prevederile alin. (2) se transmite, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta ordinara a consiliului local.

    (5)  Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris sau, dupa caz, oral pana cel mai tarziu la urmatoarea sedinta ordinara a consiliului local.

 

CAPITOLUL X

DIPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Secţiunea 1

Art. 65 (1) - Consiliul local se compune din consilieri locali aleşi în condiţiile stabilite de legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv Legea nr. 115 din 19 mai 2015.

Art. 66 - Mandatul consilierului local este de 4 ani şi se exercită în condiţiile legii.

Art. 67 - Consiliul local ales în cursul unui mandat, ca urmare a dizolvării consiliului local, încheie mandatul precedentei autorităţi a administraţiei publice locale.

Art. 68 (1)  Mandatul de consilier local se suspendă în următoarele situaţii:

    a) a fost dispusă măsura arestării preventive;

    b) a fost dispusă măsura arestului la domiciliu;

    c) a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţară sau în străinătate.

    (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dispuse în condiţiile <LLNK 12017     0912 2b1   0 19>Legii nr. 135/ 2010, Codul de procedură, cu modificările şi completările ulterioare, se comunică de îndată de către instanţa de judecată prefectului care, prin ordin, în termen de maximum 48 de ore de la comunicare, constată suspendarea mandatului.

    (3)  Documentele corespunzătoare situaţiei prevăzute la alin. (1) lit. c) se comunică de către emitent, în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnare, secretarului general al municipiului şi primarului, iar în prima şedinţă ulterioară comunicării consiliul local ia act de această situaţie, prin hotărâre.

    (4)  Suspendarea durează până la încetarea situaţiei prevăzute la alin. (1).

    (5) Ordinul de suspendare emis pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), respectiv hotărârea prin care se ia act de suspendarea de drept a consilierului în condiţiile alin. (1) lit. c) se comunică de îndată consilierului local, în termen de maximum 48 de ore de la emiterea ordinului, respectiv hotărârii consiliului, după caz.

    (6) În cazul în care faţă de consilierul local al cărui mandat a fost suspendat în condiţiile alin. (1) lit. a) şi b), a fost dispusă clasarea ori renunţarea la urmărirea penală sau instanţa judecătorească a dispus achitarea sau încetarea procesului penal, acesta are dreptul la despăgubiri, în condiţiile legii.

Art. 69 (1)  Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.

    (2)  Calitatea de consilier local încetează de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:

    a) demisie;

    b) constatarea şi sancţionarea, în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, a unei stări de incompatibilitate;

    c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială

    d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare şi/ sau extraordinare consecutive ale consiliului, desfăşurate pe durata a trei luni calendaristice;

    e) lipsa nemotivată de la 3 întruniri ale consiliului, convocate pe durata a 3 luni calendaristice, care determină imposibilitatea desfăşurării, în condiţiile legii, a şedinţelor ordinare şi/ sau extraordinare;

    f) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioadă mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

    g) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei;

    h) punerea sub interdicţie judecătorească;

    i) pierderea drepturilor electorale;

    j) pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales;

    k) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată şi de modalitatea de individualizare a executării acesteia;

    l) deces.

    (3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l), este data apariţiei evenimentului sau a împlinirii condiţiilor care determină situaţia de încetare, după caz.

    (4)  Data încetării de drept a mandatului, în cazul prevăzut la alin. (2) lit. b), în situaţia în care legalitatea raportului de evaluare prin care s-a constatat starea de incompatibilitate nu a fost contestată, este data expirării perioadei în care consilierul local are dreptul să conteste raportul de evaluare, în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/  2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5)  Data încetării de drept a mandatului în cazul prevăzut la alin. (2) lit. j) este data comunicării către prefect, secretarul general al municipiului Vatra Dornei şi către consilierul local, a hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, în situaţia în care legalitatea acesteia nu a fost contestată.

    (6) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează printr-o hotărâre de constatare a autorităţii deliberative respective, la propunerea primarului sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima şedinţă desfăşurată după apariţia evenimentului. Hotărârea autorităţii deliberative este comunicată de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ precum şi consilierului local.

    (7) Consiliul local are obligaţia de a adopta hotărârea prevăzută la alin. (6) în termen de 30 de zile de la introducerea pe proiectul ordinii de zi a referatului constatator semnat de primar şi de secretarul general al municipiului Vatra Dornei, cu privire la una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f) şi l). În termen de maximum 10 zile de la expirarea termenului stabilit pentru consiliul local, constatarea încetării mandatului, precum şi vacantarea locului de consilier local se realizează de către prefect prin ordin, în baza referatului constatator comunicat de către secretarul general al municipiului Vatra Dornei în situaţia neadoptării acestei hotărâri de către consiliul local.

    (8) În situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b), g)-k) constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local, precum şi vacantarea locului de consilier local se fac de către prefect prin ordin, în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării transmise prefectului de către autoritatea responsabilă de asigurarea integrităţii în exercitarea demnităţilor şi funcţiilor publice şi prevenirea corupţiei instituţionale sau de către instanţă, după caz.

    (9)  Ordinul prefectului emis în situaţiile prevăzute la alin. (7) şi (8) se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122, din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, consilierului local şi secretarului general al municipiului Vatra Dornei.

    (10) Hotărârea consiliului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), c)-f), h) şi l), un referat constatator, întocmit în maximum 3 zile de la apariţia evenimentului şi semnat de primar şi de secretarul general al municipiului. Referatul este însoţit de acte justificative.

    (11) Ordinul prefectului are la bază, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. g), i), k), înştiinţările transmise prefectului de către instanţă.

    (12)  În cazul prevăzut la alin. (2) lit. j), în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii forului competent să decidă asupra excluderii unui membru al partidului politic sau a organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale pe a cărei listă consilierul local a fost ales, prefectul constată, prin ordin, încetarea mandatului consilierului local înainte de expirarea duratei normale a acestuia şi declară vacant locul consilierului local. Ordinul prefectului se transmite de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, consilierului local şi secretarului general al municipiului Vatra Dornei.

    (13)  În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-f) hotărârea poate fi atacată de consilierul local în cauză la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se pronunţă în termen de cel mult 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.  În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă.

    (14)  În toate cazurile, hotărârea instanţei se comunică părţilor, prefectului şi secretarului general municipiului, care are obligaţia afişării acesteia la sediul municipiului Vatra Dornei, în termen de maximum 2 zile de la comunicare.

    (15)  Funcţia constatată vacantă în condiţiile alin. (6)-(8) se completează cu supleantul desemnat de partidul politic, alianţa politică sau alianţa electorală respectivă, care este validat şi depune jurământul, în condiţiile art. 117 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, ulterior rămânerii definitive a hotărârii instanţei.

    (16)  Încetarea mandatului de consilier local în cazul schimbării domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauză a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.

    (17)  Încetarea mandatului de consilier local în cazul demisiei, se constată în prima şedinţă a consiliului desfăşurată după apariţia evenimentului şi în baza demisiei scrise înaintate secretarului general al municipiului Vatra Dornei, primarului si  preşedintelui de şedinţă. Hotărârea consiliului prin care se ia act de demisie şi se declară vacant locul consilierului local se comunică de îndată judecătoriei competente să valideze mandatul supleantului, în condiţiile art. 122 din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ.

    (18) Prevederile alin. (2) lit. g)-i) şi k) devin aplicabile numai după rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. În aceste cazuri, data respectivă este şi data la care încetează de drept mandatul.

    (19)  În situaţia în care este contestată legalitatea actului prevăzut la alin. (4) sau a hotărârii prevăzute la alin. (5), data încetării de drept a mandatului este data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.

    (20)  De la data încetării mandatului, consilierul local respectiv:

    a) nu mai poate fi luat în calcul pentru constituirea cvorumului necesar pentru şedinţele consiliului local;

    b) nu mai poate participa la vot în cadrul şedinţelor consiliului local, precum şi în cadrul comisiilor de specialitate organizate de aceasta;

    c) nu mai are dreptul la indemnizaţia lunară.

Art. 70 Drepturile consilierilor locali

    (1)  După declararea ca legal constituit a consiliului local consilierilor locali în funcţie li se eliberează o legitimaţie care atestă calitatea de membru al consiliului local, semnată de primar şi primesc un semn distinctiv al calităţii lor de reprezentanţi aleşi ai colectivităţii locale, pe care au dreptul să îl poarte pe întreaga durată a mandatului.

    (2)  Modelul legitimaţiei de consilier local şi modelul semnului distinctiv pentru aceştia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

    (3)  Cheltuielile pentru confecţionarea legitimaţiilor, semnelor distinctive, respectiv a eşarfelor se suportă din bugetul local.

    (4)  Legitimaţia şi semnul distinctiv se pot păstra, după încetarea mandatului, cu titlu evocativ.

Art. 71 (1)  Libertatea de opinie în exercitarea mandatului consilierului local pentru soluţionarea şi gestionarea treburilor publice în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă este garantată.

    (2)  Consilierii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.

    (3)  Reţinerea, dispunerea măsurii arestării preventive, a arestului la domiciliu sau trimiterea în judecată penală a consilierilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât consliului local, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.

    (4)  Pe întreaga durată a mandatului, consilierii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.

    (5)  De aceeaşi protecţie prevăzută la alin. (4) beneficiază şi membrii familiei consilierului local - soţ, soţie şi copii - în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra consilierului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

Art. 72 (1)  Consilierii locali se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.

          (2)  Consilierii locali care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) pot constitui un grup prin asociere.

           (3)  Grupul de consilieri locali este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.

          (4)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi consilierilor independenţi.

          (5)  Consilierii locali nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.

          (6)  În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliul local sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Art. 73 (1) Consilierul local al cărui raport de serviciu ori contract individual de muncă este suspendat, în condiţiile legii, la data începerii exercitării mandatului, îşi reia activitatea în executarea aceluiaşi raport de serviciu sau contract individual de muncă, după caz, la încetarea mandatului de consilier local.

          (2)  Sunt exceptate de la suspendarea contractului de muncă sau a actului de numire cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici, persoanele care deţin funcţii sau desfăşoară activităţi în domeniul creaţiei literar-artistice.

Art. 74 Consilierii locali au dreptul de iniţiativă în promovarea actelor administrative, individual sau în grup.

Art. 75 (1)  Pentru participarea la şedinţele consiliului şi ale comisiilor de specialitate, consilierii locali au dreptul la o indemnizaţie lunară.

    (2)  Indemnizaţia lunară pentru consilierii locali care participă la şedinţele ordinare ori la şedinţele extraordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate este în cuantum de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului în condiţiile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, si ale prezentului regulament.

    (3)  Consilierii locali au dreptul la indemnizaţia lunară doar dacă participă la cel puţin o şedinţă a autorităţii deliberative şi o şedinţă a comisiei de specialitate, pe lună, desfăşurate în condiţiile legii.

    (4)  Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2) se efectuează exclusiv din veniturile secţiunii de funcţionare din bugetul municipiului Vatra Dornei.

    (5)  Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) şi a cotei în care se face decontarea în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.

    (6)  Drepturile băneşti cuvenite consilierilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.

    (7) Consilierii locali care participă la şedinţele de consiliu local, organizate în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.

Art. 76 (1)  Consilierii locali au dreptul la pregătire, formare şi perfecţionare profesională.

          (2)  Consilierii locali beneficiază de plata programelor de pregătire, formare şi perfecţionare profesională organizate în condiţiile legii, în decursul mandatului, a cheltuielilor de transport, cazare, masă, a indemnizaţiilor de delegare sau deplasare, după caz, în condiţiile legii.

Art. 77 (1)  Dreptul consilierilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

          (2)  Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a consilierilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.

Art. 78  Consilierii locali se pot asocia liber în partide politice şi în alte forme de asociere, în condiţiile legii.

Art. 79 Obligaţiile consilierilor locali

 (1)  Consilierii locali sunt obligaţi să respecte <LLNK 11991     0221 201   0 11>Constituţia şi legile ţării, precum şi să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.

    (2)  Consilierii locali sunt obligaţi să respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local.

Art. 80 Consilierii locali precum şi viceprimarul nu pot lipsi de la lucrările consiliului local sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte, cu excepţia situaţiilor prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare.

Art. 81 Consilierii locali, aflaţi în serviciul colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea competenţelor Consiliului Local, cu bună-credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.

Art. 82 Consilierii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.

Art. 83 (1)  În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis consilierului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.

     (2)  Consilierii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi de interes personal.

Art. 84 (1)  Consilierii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

    (2)  Fiecare consilier local, precum şi viceprimarii, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al municipiului Vatra Dornei.

    (3)  În urma efectuării unor deplasări în străinătate pentru exercitarea unor atribuţii stabilite prin lege, consilierii locali sunt obligaţi să prezinte la prima şedinţă ordinară a Consiliului Local o informare privind deplasările efectuate. Termenul maxim de prezentare a informării este de 45 de zile de la data încheierii deplasării.

    (4)  În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali suportă cheltuielile deplasării, potrivit legii.

Art. 85 (1)  Regimul incompatibilităţilor aplicabil consilierului local, este cel prevăzut în <LLNK 12003   161 12 2D1   0 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2)  Constatarea şi sancţionarea stării de incompatibilitate şi a conflictului de interese se fac în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare, si ale O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ.

Art. 86 (1)  Consilierul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de <LLNK 12003   161 12 2D1   0 41>cartea I titlul IV din Legea nr. 161/ 2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un folos material pentru sine sau pentru:

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv;

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care consilierul local are calitatea de debitor al unei obligaţii;

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de la care obţine venituri;

    d) o altă autoritate din care face parte;

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia;

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte.

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local aflat în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local nu mai este luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri.

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

    (5)  Fapta consilierilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni.

Art. 87 Consilierii locali au obligaţia să întocmească, să depună şi să actualizeze declaraţii de avere şi declaraţii de interese în conformitate cu prevederile <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legii nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 88 Nerespectarea prevederilor legale referitoare la procedura de depunere a declaraţiei de avere şi de interese prevăzute de lege atrage sancţiunile prevăzute de <LLNK 12010   176 12 251   0 18>Legea nr. 176/ 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 89 Consilierii locali răspund, după caz, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii şi ale O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ.

Art. 90 (1)  Consilierii locali răspund în nume propriu, pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.

    (2)  În procesul-verbal al şedinţei consiliului local se consemnează rezultatul votului, iar, la cererea consilierului local, se menţionează în mod expres votul acestuia.

Art. 91 (1)  Pentru încălcarea de către consilierii locali, a prevederilor O.U.G. nr. 57/ 2019, a prevederilor legale referitoare la conflictul de interese şi a prevederilor regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local consiliul local, poate aplica următoarele sancţiuni disciplinare:

    a) avertismentul;

    b) chemarea la ordine;

    c) retragerea cuvântului;

    d) eliminarea din sala de şedinţă;

    e) excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;

    f) diminuarea indemnizaţiei lunare cu 10% pentru maximum 6 luni;

    g) retragerea indemnizaţiei lunare pentru una sau două luni.

    (2)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1) lit. e)-g) de către consiliul local, prin hotărâre.

    (3)  Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) sunt aplicabile şi viceprimarilor.

    (4)  Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. e), cazul se transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art. 92 La prima abatere, preşedintele de şedinţă atrage atenţia consilierului local în culpă şi îl invită să respecte regulamentul.

Art. 93 (1)  Consilierii locali care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui de şedinţă şi continuă să se abată de la regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile regulamentului sunt chemaţi la ordine.

    (2)  Chemarea la ordine se înscrie în procesul-verbal de şedinţă.

    (3)  Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul local este invitat de către preşedintele de şedinţă să îşi retragă sau să explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

    (4)  Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedintele de şedinţă ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art. 94 În cazul în care, după chemarea la ordine, un consilier local continuă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îi va retrage cuvântul, acesta nemaiputând lua cuvântul pe perioada desfăşurării şedinţei consiliului. În situaţia în care un consilier persistă să se abată de la regulament, preşedintele de şedinţă îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art. 95 (1)  În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul local poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului local de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate.

    (2)  Gravitatea abaterii este stabilită de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

    (3)  Excluderea temporară de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

    (4)  Excluderea de la lucrările consiliului local şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei lunare.

    (5)  În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul personalului care asigură ordinea publică locală.

Art. 96 (1) Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, se aplică prin hotărâre adoptată de consiliul local cu majoritatea absolută.

    (2) Pe perioada aplicării sancţiunilor prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. e) şi f), din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, consilierii locali în cauză nu vor fi socotiţi la cvorumul pentru şedinţă.

    (3)  Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) lit. a)-d) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ.

    (4)  Sancţiunile prevăzute la art. 233 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrative, se pot aplica în mod corespunzător si viceprimarilor, pentru abaterile săvârşite în calitatea lor de consilier local.

CAPITOLUL XI

DISPOZIŢII FINALE

 

Art. 97 (1) In exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității din municipiul Vatra Dornei.

(2) In asigurarea liberului exercițiu al mandatului lor, aleșii locali îndeplinesc o funcție de autoritate publică și sunt ocrotiți de lege.

Fiecare consilier este obligat să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului general al municipiului Vatra Dornei.

Art. 98 Consilierii sunt obligați ca, în îndeplinirea mandatului, să organizeze periodic, cel puțin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetățenii, să acorde audiențe și să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetățenii.

Art. 99 Consilierii pot interveni în desfășurarea activității oricărui domeniu al vieții materiale și spirituale în municipiul Vatra Dornei, în limitele legii.

Art. 100 Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat, potrivit legii.

Art. 101 Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, poate hotărî delegarea unor consilieri care să-l reprezinte la manifestările administrative, culturale, artistice și sportive din țară și străinătate.

Art. 102 Prezentul Regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, intră în vigoare la data validării legalității hotărârii de aprobare.

Art. 103 La data intrării în vigoare a prezentului Regulament, Regulamentul aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei nr. 66/2009, precum și orice prevedere contrarie, se abrogă.

Art. 104 Conținutul prezentului Regulament de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei, poate fi modificat în funcție de legislația în vigoare și completat la inițiativa consiliului prin hotărârea acestuia, cu votul majorității membrilor prezenți.

Art. 105 Prezentul Regulament se completează cu dispozițiile O.U.G. nr. 57/ 2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE

  Dr. Mihai VOLOȘENIUC                                        SECRETAR GENERAL MUNICIPIU

                                                                                                           Vasile TURCU