ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea  documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI,  în faza de Studiu de Fezabilitate

 

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta de indata   in data de 12 noiembrie   2019

 

        Având în vedere referatul de aprobare nr. 31559/12.11.2019 prezentat de primarul municipiului, raportul nr. 31560/12.11.2019  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 - Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România ;

            În conformitate cu prevederile art.41, 44 alin.(1)  din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale;art.5 alin.(3) si alin.(4), art.7 alin.(2), (4), (5) si (6), art.12 alin.(1) din HG nr.907/2016 privindprivind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; art.3 din HG nr.363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. (d), art.139 alin.(1) lit.(c)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            ART 1. Se aprobă  documentația tehnico-economică  elaborată, la faza Studiu de fezabilitate pentru investiția: REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, propritatea de investiții 9b.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției, la faza Studiu de fezabilitate, conform anexei  privind descrierea sumară a investiției: REVITALIZAREA INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI’  propus spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, propritatea de investiții 9b. precum si sursele de finantare:

NR. CRT.

SURSE DE FINANŢARE

VALOARE

lei

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

29,014.155,76 lei

a.

Valoarea totală neeligibilă, inclusiv TVA aferent

   5.809.311,06 lei

b.

Valoarea totală eligibilă

23.204.844,70 lei

II

Contribuţia proprie, din care :

6.273.407,96  

a.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile,inclusiv TVA aferent

464.096,90 lei

b.

Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent

5.809.311,06

III

ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

22.740.747,80 lei

 

         ART 3. Anexa  privind descrierea sumară a investiției: REVITALIZAREA  INFRASTRUCTURII ECONOMICE SI SOCIALE IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI,face parte integrantă din prezenta hotărâre.

         Art.4 Cu data prezentei se abroga HCL nr.213/01.08.2019.

         Art.5 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  Economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         Contrasemneaza,   

          VOLOSENIUC MIHAI                                                             Secretar general                                                                                                                                                                                                                        TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

12.11.2019

Nr.269