ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile din cadrul Serviciului intretinere cladiri si spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei

 

                      Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1906/22.01.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1907/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

Potrivit prevederilor art.3 alin.1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.199/1997, “prin autonomie locala se intelege dreptul si capacitatea efectiva ale autoritatilor administratiei publice locale de a solutiona si de a gestiona,, in cadrul legii, in nume propriu si in interesul populatiei locale, o parte importanta a treburilor publice”;

In conformitate cu prevederile art.11 alin.1 Legii cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

   În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

                                                             H O T Ă R Ă Ş T E

 

            Art.1. Se aprobă salariile de baza pentru funcţiile din cadrul Serviciului intretinere cladiri si spatii verzi din cadrul Primariei Municipiului Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotarare.

       Art.2.  Primarul Municipiului Vatra Dornei  prin  Compartimentul Resurse umane si Directia economica, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        Contrasemneaza,         

   CANDREA MAXIM                                                           Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.27