ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, a chiriilor şi a tarifelor

pentru anul 2020

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019

 

Având în vedere  referatul de aprobare nr.32202/18.11.2019 prezentat de Primarul municipiului, raportul nr.32203/18.11.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul următoarelor prevederi legale:

-  Art. 5 alin.(1) lit.(a), art.27 şi art. 30 din Legea nr. 273/2006– privind finanţele publice locale;

- Titlul IX si X art.453-500 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului Local nr. 95 din 24.04.2019 privind indexarea impozitelor și taxelor locale in anul fiscal 2020 cu rata inflației în procent de 4,63%;

- art. 129 alin. (2) lit. “b” şi alin.(4) lit.c” şi art. 139 alin. 3, lit.”c” din OG nr. 57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ;                                  

Ţinând seama de necesităţile de asigurare a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2020 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specific zonei, pe de altă parte susţinem proiectul de hotărâre,  privind stabilirea impozitelor ş itaxelor locale, a tarifelor şi chiriilor, pentru anul 2020, în forma iniţiată, respectiv:

În temeiul art.139 alin.(3) lit.(c) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1.Aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020, după cum urmează:

a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și taxele locale pentru anul 2020, (Anexa nr.1);

b) cota prevăzută la art.457 alin.(1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă în cazul persoanelor fizice) se stabilește la 0.09%;

c) cota prevăzută la art.458 alin (1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal(impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice), se stabilește la 1.3%;

d) cota prevăzută la art.458 alin.(3) din Legea  nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol), se stabilește la 0.4%;

e) cotaprevăzută la art.458 alin.(4) din Legea  nr.227/2015 privindCodul fiscal( impozitpentruclădirilenerezidențiale la care valoareimpozabilă nu a fostactualizatăînultimii 5 anianteriorianului de referințăîncazulpersoanelorfizice), se stabilește la 2%;

f) cota prevăzută la art.460 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal( impozitul/taxa pentru clădirile rezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 0.2%;

g) cota prevăzută la art.460 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 1.3%;

h) cota prevăzută la art.460 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal ( impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietate sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniu lagricol), se stabilește la 0.4%;

i) cota prevăzută la art.460 alin.(8) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință în cazul persoanelor juridice), se stabilește la 7.5%;

j) in cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 95%, conform art.470 alin.(3) din Legea nr.227/2015.

k) cota prevăzută la art.474 alin.(3) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism), se stabilește la  30%

l) cota prevăzută la art.474 alin.(5) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau o clădire-anexă), se stabilește la  0.5%;

m) cota prevăzută la art.474 alin.(6) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru alte construcții decât cele menționate la lit.j), se stabilește la  1%;

n) cota prevăzută la art.474 alin.(8) din Legea nr.227/2015(taxa pentru prelungirea autorizației de construire), se stabileste la  30%;

o) cota prevăzută la art.474 alin.(9) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțial, a unei construcții), se stabilește la  0.1%;

p) cota prevăzută la art.474 alin.(12) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții care nu sunt incluse în altă autorizație de construire), se stabilește la 3%

r) cota prevăzută la art.474 alin.(13) din Legea nr.227/2015(taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, casuțe sau rulote ori campinguri), se stabilește la 2%;

s) cota prevăzută la art.477 alin.(5) din Legea nr.227/2015 (taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate), se stabileștela 3%;

t) cota prevăzută la art.481 alin.(2), lit.a)  din Legea nr.227/2015 (impozitul în cazul unui spectacol de teatru, balet,operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiții sportive internă sau internatională), se stabilește la 2%;

u) cota prevăzută la art.481 alin.(2), lit.b)  din Legea nr.227/2015 ( impozitul în cazul oricărei alte manifestări artistice decat cele enumerate la lit.s), se stabilește la 5%.

2.Bonificația prevăzută la art.462 alin.(2), art.467 alin.(2), art.472 alin(2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pe mijlocul de transport, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie inclusiv se stabilește după cum urmează:

a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10%;

b) în cazul impozitului pe teren, la 10%;

c) în cazul impozitului pe mijloace de transport, la 10%.

3. Pentru anul 2020, în cazul persoanelor juridice, impozitul/taxa pentru clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în ultimii 3 ani anteriori anului de referință, se ajustează prin aplicarea cotei adiționale de 50% înconformitate cu art.489 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal. Prin aplicarea acestei cote adiționale, cota de impozitare pentru anul 2020 va fi de 7.5%.

4.Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561-Restaurante,563-Baruri și alte activități de servire a bauturilor și 932-Alte activitati recreative si distractive potrivit Clasificării activităților din economia naționala- CAEN, datorează bugetului local o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfașurarea activității de alimentație publică, conform anexanr. 1-cap.IV la prezenta hotărâre.

5.Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei pentru eliberarea autorizației de construire în cazul persoanelor fizice, precum și a impozitului pe teren în cazul persoanelor juridice, pentru anul 2020 se aplică zonarea municipiului Vatra Dornei, aprobată prin HCL 230/29.11.2016 cu modificarile cuprinse în HCL nr.141/30.05.2018-.Anexa nr.2 la prezenta hotarare.

6. Se stabilesc taxele speciale pentru serviciile prestate de Serviciul public de evidență a persoanelor-Stare civilă, Serviciul Venituri, Serviciul Urbanism, Serviciul Salvamont, Arhivă, Serviciul salubritate, Direcția Economică pentru anul 2020 potrivit anexei nr.1- cap. VII la prezenta hotărâre.7. Stabilirea nivelului chiriilor, tarifelor și taxelor, altele decat cele prevăzute la anexa nr.1, după cum urmează:

a) chiriile pentru folosirea terenurilor din domeniul public și privat- anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

b) chiriile pentru spațiile cu altă destinație decâ taceea de locuință- anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

c) tarifele pentru prestări servicii sunt cele prevăzute in -anexa nr.5 la prezenta hotărâre

8.(1) Impozitul pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate  în intravilanul Municipiului Vatra Dornei se majorează cu 300%

(2).Clădirile și terenurile care intra sub incidența alin.(1), criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin.(1) se adoptă prin Hotărâre a Consiliului Local.

9.Regulamentul privind instituirea, încasarea taxelor special pentru serviciul public de evidență a persoanelor-stare civilă, serviciul venituri, serviciul urbanism, serviciul salvamont-taxa salvamont, arhivă, serviciul salubritate, direcția economic și regulamentul pentru promovarea turistica a localității privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor stipulate în tabelul din anexa nr, 1, cap. VII   -  anexa nr. 6 la prezenta hotărâre.

10.Regulament privind stabilirea, încasarea și urmărirea altor taxe locale prevăzute in anexa 1, cap VIII –anexa nr. 7 la prezenta hotărâre.

11.Lista facilităților fiscale acordate contribuabililor din municipiul Vatra Dornei privind impozitelele și taxele locale în anul fiscal 2020 - anexa nr. 8 la prezenta hotărâre.

12. Proceduri de acordare a facilităților la plata impozitelor și taxelor locale stabilite prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – anexa nr.9 la prezenta hotărâre.

13. Regulament privind stabilirea condițiilor de impunere asupra impozitării pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Vatra Dornei- anexa nr.10.

14. Regulament privind procedura pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Vatra Dornei- anexa nr.11

15. Anexele nr. 1 – 11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

16.Aprobarea plafonului minim al creanțelor fiscal pentru care organul fiscal local are obligația de a publica pe pagina de internet proprie, lista debitorilor personae fizice și juridice, care inregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, dupa cum urmeaza:

- 1.000 lei pentru persoane juridice;

-    500 lei pentru personae fizice.

17. La data intrării în vigoare a prezentei se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei nr. 306/11.12.2018.

18. Prevederile prezentei se vor aplica începând cu 01.01.2020 şi vor fi duse la îndeplinire de Primarul municipiului prin serviciile de specialitate.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,   

          VOLOSENIUC MIHAI               Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.270

 

Anexe HCL 270