ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea art.1 al HCL nr.226/23.08.2019 privind “acordarea  unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei

 

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019

 

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 32211/18.11.2019 prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 32212/18.11.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

           Adresa  S.C. Niciman S.A. înregistrată la Primăria municipiului Vatra Dornei cu nr. 22.010 din 19.08.2019;

            Prevederile art. 300, alin. (1), lit. g), din O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

            Prevederile art. 13, Legea 500/2002, privind finanțele publice;Prevederile 755 -759Cod Civil; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (3), lit. g), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1 Se aprobă modificarea art.1 al HCL nr.226/23.08.2019 privind “acordarea  unui drept de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren identificat prin C.F. nr. 30.010, fond dominant peste imobilul teren identificat prin C.F. nr. 38.646, fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei”, care va avea urmatorul cuprins:

          Se aproba  acordarea dreptului de servitute de trecere auto și cu piciorul, în favoarea S.C. Niciman S.A. proprietara imobilului teren intravilan, în suprafață de 5.287 mp. –  fondul dominant, situat în strada 22 Decembrie, municipiul Vatra Dornei, identificat cadastral cu nr. 30.010, peste terenul intravilan identificat cu nr.cadastral 39032 din  C.F. nr. 39032 Vatra Dornei, situat în strada 22 Decembrie, nr. 22 – fond aservit, proprietate privată a municipiului Vatra Dornei.

      Art.2 Celelalte prevederi ale HCL nr.226/23.08.2019 raman neschimbate.

     Art.3 Primarul Municipiului, prin  Compartimentul cadastru- va  duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

    

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI             Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.273