ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea organizarii si a sumelor necesare evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei.

                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                   intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.1909/22.01.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.1910/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;         In  conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) al  Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei, in data de 30.01.2019.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  1000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării evenimentului cultural “Dialogul artelor” la Vatra Dornei.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Directia de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        Contrasemneaza,         

   CANDREA MAXIM                                                           Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.28