ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea listei de partizi  constituite, care urmează a fi exploatate în cursul anului 2020 de pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

 

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

             Având în vedere referatul de aprobare nr. 32235/18.11.2019  prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 32236/18.11.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.10 alin.3 HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu nodificarile si completarile ulterioare;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă lista partizilor care vor fi exploatate in cursul anului 2020, din fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei prezentate de catre Ocolul silvic Vatra Dornei si Ocolul Silvic Iacobeni , conform anexelor nr.1 , 2 .

      Art.2   Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI           Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.281

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                                                                    Anexa nr.1 la HCL nr.281/26.11.2019

                                                          

 

Lista de partizi pentru anul 2020 O.S Vatra Dornei

Nr. crt.

Natura produselor

Nr. Partidă

U.P

u.a

Volum brut

1.

Acc I

10072

I

125A,49E,50A,51A,

1681

2.

Secundare

10087

I

112B

19

3.

Secundare

10088

I

103D

20

4.

Acc I

10093

I

51 A

42

5.

Secundare

10098

I

118 A

43

6.

Secundare

10100

I

102 A

37

7.

Acc I

10099

I

108 C,F

229

TOTAL

2071 mc

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI          Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2  la HCL nr.281/26.11.2019

 

 

Lista de partizi pentru anul 2020 O.S Iacobeni

Nr. crt.

Natura produselor

Nr. partidă

Sumal

U.P

u.a

Volum brut

1.

Acc I

8791

1178146

I

75D

37

2.

L-C

8849

1484784

I

2A

225

3.

Acc.I

8866

1546255

I

75 D

39

4.

Acc.I

8878

1576014

I

78C,78E,83B

139

TOTAL

440 mc

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI         Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE