ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea preturilor de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea Mun. Vatra Dornei

           

                           Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

             Având în vedere  referatul de aprobare nr. 32238/18.11.2019  prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 32239/18.11.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

        În conformitate cu prevederile art.1, lit.(i), „l”, „q”, „x”, art.(4), alin.(1) din HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;art.60 lit.(c) din Codul Silvic precum şi ale art. 68 al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a)art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;      

 

                                                           HOTĂRĂŞTE:

       Art. 1 Se aprobă preturile de pornire la licitatie pentru masa lemnoasa pe picior, din partizile constituite pe fondul forestier proprietatea Municipiului Vatra prezentate de catre Ocolul silvic Vatra Dornei si Ocolul silvic Iacobeni , conform anexelor nr.1 si 2 .

      Art.2   Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI          Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.282

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Anexa nr.1 la HCL nr.282/26.11.2019

 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10072

I

125A,49E,

50A,51A

1681

Acc I

132,63

133

2.

O.S Vatra Dornei

10087

I

112 B

19

Rărituri

51,71

55

3.

O.S Vatra Dornei

10088

I

103 D

20

Rărituri

54,01

56

4.

O.S Vatra Dornei

10093

I

51 A

42

Acc I

126,01

127

5.

O.S Vatra Dornei

10098

I

118 A

43

Rărituri

64,49

80

6.

O.S Vatra Dornei

10100

I

102 A

37

Rărituri

71,82

75

7.

O.S Vatra Dornei

10099

I

108 C,F

229

Acc I

62,87

120

TOTAL

 

2071 mc

 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI           Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Anexa nr.2 la HCL nr.282/26.11.2019

 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Iacobeni

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Iacobeni

8791

1178146

I

75 D

37

Acc I

121,74

122

2.

O.S Iacobeni

8849

1484784

I

2 A

225

L-C

144,93

235

3.

O.S Iacobeni

8866

1546255

I

75 D

39

Acc I

87,31

89

4.

O.S Iacobeni

8878

1576014

I

83 B

139

Acc I

78,38

100

TOTAL

 

 440 mc

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI          Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE