ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor  financiar pentru Prundean Bianca Iuliana-nevazatoare, pentru achizitionarea unei proteze auditive

 

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

          intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

            Având în vedere expunerea de motive nr. 32241/18.11.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 32242/18.11.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) art.20 alin.(1) lit.(i) a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.(d) si alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă pentru copilul  Prundean Bianca Iuliana –nevzatoare si cu deficienta audiovizuala, pentru achizitionarea unei proteze auditive.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia  economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI          Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.283