ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea  unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

           

Având în vedere  referatul de aprobare nr.32244/18.11.2019 prezentat de Primarul municipiului, raportul nr.32245/18.11.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Având în vedere prevederile art.361 alin.(2), (3) si (4) din OUG nr.57/2019 , privind Codul administrativ; 

            În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.(g), art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H o t ă r ă ş t e:

 

 

Art. 1. Se aprobă trecerea imobilului teren , identic cu nr.cadastral 38555- din CF 38555, in suprafata de 300 mp , situat in Str.Unirii, f.n.,  din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Vatra Dornei .

Art. 2. Terenul identificat cadastral cu nr. 38555- din CF 38555, in suprafata de 300 mp , situat in Str.Unirii, f.n.,  nu este de utilitate publica

Art.3 Primarul, prin Compartimentul cadastru  şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI          Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.284