ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

pentru anul 2019, bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii , a Programului anual de investiţii pentru anul 2019 precum si bugetul creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019

 

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

 

             Având în vedere  referatul de aprobare nr. 32250/18.11.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 32251/18.11.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

            În conformitate cu prevederile art. 19 alin.2  din Legea nr. 273/2006 - privind  finanţele publice locale,  actualizata, a Legii nr.50/2019  a bugetului de stat pentru anul 2019 ;

           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a)  si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTĂRĂŞTE:          

         Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 conform influentelor prevazute in anexa nr.1 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art.2 Se aprobă rectificarea bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pentru anul 2019, conform influentelor prevazute in anexa nr.2 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 3 Se aproba modificarea Programului anual de investitii pentru anul 2019,  conform anexei  nr.3 , ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

       Art.4 Se aproba rectificarea bugetului creditelor interne de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, conform anexei nr.4, ce face parte integrantă din prezenta hotarare.

        Art.5 Primarul municipiului, prin Direcţia   economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI            Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.286