ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Vatra Dornei”  

 

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

Având în vedere expunerea de motive nr. 32256/18.11.2019  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 32257/18.11.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În temeiul art.9 alin.(7), art.12 alin.(1), (2), (3), (4) art.43 alin.(1) art.82, alin. (1) (2) si (3), art.102 alihn.(3) lit.(a) din Legea nr.1/20011 a educaţiei naţionale actualizata, coroborate cu art.4 al Cap.I si art.5 al Cap.II din OMECTS nr. 5576/2011

          În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aproba cuantumul burselor scolare pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul municipiului Vatra Dornei, astfel:

      a) bursa de merit- 100 lei;

      b) bursa sociala/boala -80 de lei;

      c) bursa de performanta -120 lei/bursa

      Art.2. Se aprobă numărul şi tipul de burse pentru fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar de stat  din municipiul Vatra Dornei,  în conformitate cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

       Art.3.  Primarul municipiului Vatra Dornei, prin aparatul de specialitate şi unităţile şcolare,  vor  duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                          Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI           Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.288

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL NR.288/26.11.2019

 

 

 

Nr.crt.

Denumirea scolii

 

1.

Scoala gimnaziala nr.1 -27 burse

26 burse de merit

1 bursa de performanta

 

2.

Scoala Gimnaziala nr.2 – 22 de burse

2 burse de performanta

 

 

14 burse de merit

 

 

6  burse sociale

3.

Scoala gimnaziala nr.4-37 de burse

15 burse de merit

2 burse de performanta

20  burse sociale

3

Liceul « «Ion Luca » -49 de burse

38 de burse de merit

11 burse sociale

4.

Liceul tehnologic « Vasile Deac »-18 burse

18 burse  de merit

 

 

 

 

 

                                              

  PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                      VOLOSENIUC MIHAI                                                          

        

 

 

 

                                           Contrasemneaza,                            Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                           

    TURCU VASILE