ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

 Privind  aprobarea programului manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei,  care vor avea loc in luna decembrie 2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora

 

   Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

 

           Având în vedere referatul de aprobare nr. 32259/18.11.2019    prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 32260/18.11.2019     al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile art.5 alin.(3) si art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale;

           În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si alin.(7), lit.(e) , art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

           Art.1 Se aprobă Programul manifestarilor culturale  organizate de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei care vor avea loc in luna decembrie   2019 si a cheltuielilor necesare organizarii acestora in cuantum de 125.500 de lei , conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre;

            Art. 2  Cheltuielile aferente organizării activităţilor cultural-educative cuprinse în program, mentionate la art.1, vor fi suportate din bugetul local de venituri şi cheltuieli, de la capitolul  cultura  recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

 Art.3. Primarul, prin   Directia Turism, Cultura, Salvamont si Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI               Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.289