ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea propunerii  documentatiei de alipire a doua  suprafete de teren  situat in Str. Cetinei, f.n.,  Vatra Dornei, jud.Suceava

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

        Având în vedere  referatul de aprobare nr. 32262/18.11.2019      prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 32263/18.11.2019      al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
          În baza prevederilor  art.100 din Ordinul ANCPI 700/2014 care prevede ca ’’inscrierea în eviden
țele de cadastru și carte funciară a unei construcții edificate pe mai multe terenuri ce au limite comune este condiționată de efectuarea în prealabil a unei operațiuni de alipire, din care să rezulte un singur imobil’’; art.137, alin.1 din Ordinul ANCPI 700/2014 care prevede ca ’dacă imobilele sunt grevate de drepturi reale sau alte sarcini aparținând unor terți, operațiunea de alipire nu se poate face decât cu acordul acestor terți, dat în formă autentică’’ si indeplinirea indeplinirea conditiilor art.132, alin. 3 din Ordinul ANCPI 700/2014 care prevede ca ’’proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de alipire, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică şi a unei documentaţii cadastrale’’; art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (1), art. 880 şi art.888 din Codul Civil ;
        
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.(e), art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

                                                                                          HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se aproba propunerea  documentatiei de alipire imobilului situat in municipiul Vatra Dornei, Str.  Cetinei, f.n, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. - Documentatia cadastrala pentru alipirea a doua  suprafete de teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 34 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Cetinei, f.n,  identic cu nr.cadastral 37965 inscris in Cartea funciara 37965-proprietatea Municipiului Vatra Dornei ;

b) teren in suprafata de 21 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str. Cetinei, fn.,  identic cu nr.cadastral 37945  inscris in Cartea funciara 37945 proprietatea Municipiului Vatra Dornei;

 (2) -  Prin alipirea celor trei parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 55 m.p., identic cu nr.cadastral 38852 care va fi inscris in Cartea funciara in favoarea Municipiului Vatra Dornei.

   Art. 3. Se imputerniceste Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. . Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire

prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                                         Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI             Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.290