ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea  vanzarii cotei de 83/1000 din  suprafata totala de 413 mp teren,  in suprafata de 34,28 mp  aferenta locuintei  situata in Str.Mihai Eminescu nr.30, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucutari Mihai si Lucutari Maria

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

Având în vedere referatul de aprobare nr. 32269/18.11.2019 prezentat de Primarul municipiului, raportul nr.32270/18.11.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art364 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

            În temeiul art.129, alin.(2) lit.(c) si  alin.(6), lit.(b), art.139 alin.(2) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aproba vanzarea cotei  de teren 83/1000 din suprafata totala de 413 mp teren,  in suprafata de 34,28 mp, aferenta locuintei  situata in Str.Mihai Eminescu nr.30, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Lucutari Mihai si Lucutari Maria.

Art.2 Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Pretul terenului descris la art.1 este de 41 euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform raportului de evaluare anexat, cu achitarea  integral la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.5 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul authentic de vanzare-cumparare.

           Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

   PRESEDINTE DE SEDINTA                                             Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI           Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.292