ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 privind abrogarea HCL nr.225/2019 privind aprobarea “proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport șȘcoala Generală Nr. 2 ”

 

               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                    intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019               

 

          Având în vedere  referatul de aprobarea prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 21296/09.08.2019, al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

        În temeiul dispoziţiilor art. 139, alin. (1), 196, alin.(1), lit. a),  O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

     Art.1 Se abroga HCL NR.225/2019 privind aprobarea „ proiectului “ Reabilitare parcare Bloc UCRUPS. și căi de acces Sală Sport șȘcoala Generală Nr. 2 ”.

     Art.2 Prezenta se aduce la cunoștință publică, respectiv se comunică Instituției Prefectului – județul Suceava, Primarului municipiului Vatra Dornei și tuturor compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vizate de prevederile prezentei.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                        Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                 Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.295