ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 100o de lei pentru organizarea campaniei umanitare pentru copii nevoiasi “Shoe Box”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara  in data de 26 noiembrie  2019

 

          Având în vedere referatul de aprobare prezentat de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In conformitate cu prevederile art.5 alin.(3, art.15 alin.(1), art.20, alin.(1) lit.(i) al Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata;

            In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.(d) si alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1  Se aproba alocarea sumei de 1000 de lei pentru organizarea  campaniei umanitare pentru copii nevoiasi “Shoe Box”.

           Art.2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii.

          Art.3 Primarul municipiului, prin Directia economica şi Directia Salvamont, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                  Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI            Secretar general al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

26.11.2019

Nr.296