ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Contractului de Delegare al Gestiunii și mandatarea AJAC Suceava să semneze Actul Adițional nr. 5 în numele și pe seama UAT municipiul Vatra Dornei

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta de indata in data de 05 decembrie   2019

               Având în vedere :

               - Referatul de aprobare nr.33761/04.12.2019 al  primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;Raportul Compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrat cu nr.33762/04.12.2019 precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

               - Prevederile  Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată ,cu modficările  și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 21, alin. (1) din Statutul Asociației  Județene pentru Apă și Canalizare Suceava;

În temeiul. art. 129 alin. (2) lit. d) , coraborat cu alin. (7) lit . n),  art. 139 alin. (1) și a art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu Operatorul Regional ACET  S.A. Suceava prin  încheierea  Actului Adițional nr. 5 în forma prevăzută în Anexa nr. 1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează reprezentantul UAT municipiul Vatra Dornei, dl.Primar - Ilie Boncheş, să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava) aprobarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat cu operatorul ACET SA prin încheierea Actului Adițional nr. 5 în forma prevăzută în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Se acordă mandat Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava (AJAC Suceava),  al cărei membru este UAT municipiul Vatra Dornei, să semneze Actul Adițional nr.5 la Contractul de Delegare, prin reprezentantul său legal, în numele şi pe seama UAT municipiul Vatra Dornei.

Art. 4. Primarul municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

         VOLOSENIUC MIHAI                   Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                            

                                                                                                               TURCU VASILE       

 

Vatra Dornei

05.12.2019

Nr.297

 

 

 

 

Anexa 1 la HCL nr.297/05.12.2019

 

Act Adiional nr. 5

la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaia judeeană pentru apă şi canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010

            Având în vedere:

-          prevederile art. 52 - Modificarea de comun acord, din Dispoziii generale, prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 5013/17/13.04.2010;

-        prevederile Hotărârii Adunării Generale a Asociaiei Judeene pentru apă şi canalizare

Suceava (AJAC Suceava), nr.___ din _____ privind aprobarea Planului anual de evoluie a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare de către operatorul ACET SA Suceava, judeul Suceava., în conformitate cu rezultatele Analizei Cost – Beneficiu pentru proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 – 2020”,

            Pările contractante:

            Asociaia de dezvoltare intercomunitară „Asociaia judeeană pentru apă şi canalizare Suceava”, cu sediul în municipiul Suceava, str. Ştefan cel Mare, nr.36, înscrisă în Registrul Asociaiilor şi Fundaiilor de la Grefa Judecătoriei Suceava nr. 26/2002/A/I, din 7.12.2010 reprezentată de domnul Viorel SEREDENCIUC preşedinte al Asociaiei, în nume propriu dar şi în numele şi pe seama unităilor administrativ-teritoriale membre ale asociaiei

            şi

            ACET SA Suceava, cod unic de înregistrare RO713519 înmatriculată la Oficiul Registrului Comerului de pe lângă Tribunalul Suceava sub nr. J33/455/1998 cu sediul principal în municipiul Suceava str. Mihai Eminescu nr.5, judeul Suceava, reprezentată de domnul Ştefan GROZA, având funcia de Director General,

            de comun acord,au hotărât:

            Art.1. Art. 1 din Actul Adiţional 2 va avea următorul conţinut :

Includerea ca parte integrantă în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaia judeeană pentru apă şi canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi operatorul ACET SA Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 a Planului de evoluie a tarifelor pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă potabilă, canalizare şi epurare ape uzate,  practicate de către operatorul ACET SA Suceava în aria de operare, în conformitate cu Analiza Cost Beneficiu din cadrul Proiectului ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020” și prezentat în Anexele nr. 1 şi nr. 2 la prezentul Act Adiional.

Art.2 Articolul 4 din Actul Adiţional numărul 2, referitor la art. 16.1 din cadrul Dispozițiilor speciale – Partea de Apă se modifică și va avea următorul conținut:

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica preţul indicat în Anexa 1 a prezentului Act Adiţional, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispoziţii Speciale Partea Comună, art. 25.3.”

Art.3 Articolul 5 din Actul Adiţional numărul 2, referitor la art. 12.1 din cadrul Dispozițiilor speciale – Partea de Canalizare se modifică și va avea următorul conținut:

“După data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica tariful indicat în Anexa 2 a prezentului Act Adiţional, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispoziţii Speciale Partea Comună, art. 25.3.”

 

 

Art. 4 Articolul 6 din Actul Adiţional nr. 2, referitoare la art. 32 din Condițiile generale ale Contractului de delegare a gestiunii sa va modifica astfel:

Punctul 1, paragraf 2 va avea următorul conţinut:

La data intrării în vigoare a prezentului Act Adiţional, operatorul va aplica prețurile / tarifele indicate în Anexa nr. 11 din Dispoziții Speciale – Partea de Apă și în Anexa nr. 15 din Dispoziții Speciale – Partea de Canalizare, aşa cum vor fi modificate prin prezentul Act Adiţional

Punctul 3 Paragraful 4 se elimină

Punctul 4 se elimină

Punctul 5 paragraf 1 va avea următoarea formulare:

Planul anual de evoluție al tarifelor pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare – epurare pentru perioada de implementare a Proiectului „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014-2020” se bazează pe tarifele reale (minimale) cuprinse în Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2 a prezentului AA și fac parte integrantă din CDG.

Punctul 5 paragraful 2 se modifică, sens în care în cadrul acestui paragraf se va înlocui sintagma „la nivelul anului 2010 cu sintagma „ la nivelul anului 2019.

Punctul 5 paragraful 3 , va avea următoarea formulare:

Ajustările anuale de tarif se vor face la data de 01 ianuarie a fiecărui an , cu luarea în calcul a inflaţiei (indicele preţurilor de consum publicat  lunar de Institutul National de Statistică) si a creşterilor impuse în termeni reali din Anexa nr. 1 si Anexa 2 a prezentului Act aditional.

Punctul 6 paragraful 1 se modifică, sens în care parametrul „n”,  „Anul 2010 (01.07.2010)” se modifică  în „Anul 2019 (01.07.2019)”. De asemenea se modifică definiția parametrului IPI din Indicele prețurilor inițial , de la data tarifului „n”(1 iulie 2010) în Indicele prețurilor inițial , de la data tarifului „n”(1 iulie 2019).

Punctul 6 paragraful 2,se elimină al 3-lea(trei) element.

Punctul 7, paragraful 1 se modifică, sens în care se va înlocui sintagma „prezentului contract de delegare a gestiunii” cu sintagma „prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii”

Art. 5 Conținutul Anexei nr. 1 – Prețul pentru Apă - din Actul Adiţional numărul 2 se înlocuiește cu conținutul Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional.

Art. 6 Conținutul Anexei nr. 2 – Tariful pentru Canalizare – Actul Adiţional numărul 2 se înlocuiește cu conținutul Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional.

Art.7   Celelalte clauze din Contractul de delegare de gestiune înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 și din Actele Adiționale subsecvente rămân nemodificate.

Art.8 Prezentul Act Adițional intră în vigoare la data semnării.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul Act Adițional în două exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

Asociaia Judeeană pentru Apă şi Canalizare Suceava

 

ACET SA Suceava

PREŞEDINTE,

 

Director General,

Viorel SEREDENCIUC

 

Ştefan GROZA

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                 Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                          Secretar general   al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

 

Anexa nr. 1 la Act Adițional nr. 5 din  ____________

 

Planul de evoluție al tarifelor  pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă

 

Aria de Operare ACET SA Suceava

 

u.m

Tarife în vigoare la 01.07. 2019

2020*

2021

2022

2023

 

APĂ

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici

Lei / mc fără TVA

4,58

4,70

4,85

4,91

4,96

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici

%

-

2,7%

3,2%

1,2%

1,0%

 

Asociaia Judeeană pentru Apă şi Canalizare Suceava

 

ACET SA Suceava

PREŞEDINTE,

 

Director General,

Viorel SEREDENCIUC

 

Ştefan GROZA

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                              Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                       Secretar general    al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2 la Act Adițional nr. 5 din ____________

 

 

Planul de evoluție al tarifelor  pentru serviciile de canalizare și epurare ape uzate

 

 

Aria de Operare ACET SA Suceava

 

u.m

Tarife în vigoare la 01.07. 2019

2020*

2021

2022

2023

APĂ UZATĂ

Tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici

Lei / mc fără TVA

3,16

3,48

3,55

3,83

4,51

Creșteri de tarife în termeni reali fără TVA – consumatori casnici și non - casnici

%

-

10,1%

2,0%

8,0%

17,8%

 

 

Asociaia Judeeană pentru Apă şi Canalizare Suceava

 

ACET SA Suceava

PREŞEDINTE,

 

Director General,

Viorel SEREDENCIUC

 

Ştefan GROZA

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                        Secretar general   al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE