ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

       MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta de indata in data de 05 decembrie   2019

Având în vedere :

               - Referatul de aprobare nr.33764/04.12.2019 al  primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;Raportul Compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrat cu nr.33765/04.12.2019 precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

- Prevederile Legii nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată ,cu modificările  și completările ulterioare;

- Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-  Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

În temeiul. art. 129 alin. ( 2) lit. d), coraborat cu alin.(7) lit .n),  art. 139 alin. (1) și  art. 196 alin (1) lit. a) din OUG.nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

HOTĂRĂŞTE

 

               Art.1. Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” precum și indicatorii tehnico-economici ai proiectului conform anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2. Se împuternicește domnul Primar - Ilie Boncheş, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociației Judeţene pentru Apă şi Canalizare  Suceava” (AJAC Suceava) privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE și a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020”.

 Art.3. Primarul Municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                    Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                            

                                                                                                               TURCU VASILE       

 

 

 

Vatra Dornei

05.12.2019

Nr.298

 

 

 

 

 

Anexa 2 la HCL nr.298/05.12.2019

Indicatori Tehnico-economici ai investiiei

"Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeul Suceava în perioada 2014-2020"

 

 

 

UAT municipiu Vatra Dornei

 

 

 

 

1. Indicatori tehnici

 

 

 

Nr

Lucrari

UM

TOTAL

 

 

A. Lucrari de alimentare cu apa

 

1

Reabilitare surse apă

buc.

1

 

 

2

Reabilitare conducte de aductiune apa potabila

km

4,1

 

 

1

Reabilitare statii pompare apa

buc.

1

 

 

3

Reabilitare rezervoare de inmagazinare apa

buc.

2

 

 

4

Reabilitare retele de distributie apa potabila

km

1,5

 

 

5

Construire retele noi de distributie apa potabila

km

4,8

 

 

B. Lucrari de canalizare si epurare

 

1

Reabilitare retele de canalizare

km

0,5

 

 

2

Construire retele noi de canalizare menajera

km

3,9

 

 

3

Constructie statii de pompare apa uzata

buc.

2

 

 

4

Constructie conducte de refulare apa uzata

km

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Valoarea totala a investitiei (preturi curente)

 

 

 

 Valoarea totala a investitiei, Euro fara TVA,

din care:

8.157.333

 

 

 Constructii – Montaj (C+M), Euro fara TVA

5.462.985

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Esalonarea investitiei (preturi curente, Euro fără TVA)

 

 

 

- anul I

1.435.692

 

- anul II

2.806.122

 

- anul III

2.928.482

 

- anul IV

987.037

 

 

 

 

 

 

 

4. Durata de execuție

 

4 ani

 

 

 

 

 

 

 

5. Contributii de la bugetul local

 

 

 

Contributia de la bugetul local (2% din deficit finanțare), Euro fără TVA

153.358

 

Eșalonare contribuție buget local:

 

 

- anul I

26.992

 

- anul II

52.755

 

- anul III

55.055

 

- anul IV

18.556

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE       

 

 

Anexa 1 la HCL nr.298/05.12.2019

 

 

 

 

 

STUDIU DE FEZABILITATE pentru Proiectul regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava, în perioada 2014 - 2020” – format electronic pe suport CD/DVD.

 

 

 

 

 

 

 

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                                 TURCU VASILE