ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

       MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii investițiilor aferente UAT municipiul Vatra Dornei și a participării Consiliului Local al UAT municipiul Vatra Dornei la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta de indata in data de 05 decembrie   2019

Având în vedere :

  - Referatul de aprobare nr.33767/04.12.2019 al  primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava;Raportul Compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Vatra Dornei, judeţul Suceava, înregistrat cu nr.33768/04.12.2019 precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 

  - Prevederile Legii  nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările  și completările ulterioare;

  - Prevederile Legii nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

            - Statutul Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava.

            În temeiul. art. 129 alin. (2) lit. b), coraborat cu alin.(4) lit,g ) și cu alin. (7) lit. n), art.139 alin. (1) și a art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă valoarea investițiilor aferente UAT municipiul Vatra Dornei din cadrul  Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”, în sumă totală de 8.157.333 euro fără TVA.

Art.2. Se aprobă participarea Consiliului Local al UAT municipiul Vatra Dornei la cofinanțarea Proiectului regional ”Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Suceava în perioada 2014 - 2020”, cu suma de 153.358 euro fără TVA -  reprezentând contribuția proprie de 2% din valoarea eligibilă a investițiilor aferente UAT municipiul Vatra Dornei conform Studiului de Fezabilitate, defalcată astfel:

-        anul 2020 -  26.992 euro

-        anul 2021 -  52.755 euro

-        anul 2022 -  55.055 euro

-        anul 2023 -  18.556 euro

Art.3. Primarul Municipiului Vatra Dornei prin aparatul de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                            Contrasemneaza,   

       VOLOSENIUC MIHAI                    Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                             

                                                                                                               TURCU VASILE       

Vatra Dornei

05.12.2019

Nr.299