ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL VATRA - DORNEI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru şedinţele consiliului local al municipiului VATRA DORNEI pentru urmatoarele 3 luni

           Consiliul Local al Municipiului  Vatra Dornei,

          Având în vedere referatul de aprobare nr.34661/13.12.2019 al primarulului Municipiului Vatra Dornei, raportul nr.34662/13.12.2019 al compartimentului de specilitate, raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

     În conformitate cu prevederile art.123  si alin.(1) alin.(4),  art.139 alin.(1) si art.196 alin.(1) lit.(a)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

H O T Ă R Â R E : 

 

Art.1 Se alege preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Rezus Octavian Mihai, care va  conduce lucrările şedinţelor  Consiliului Local  pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna Decembrie 2019.

           Art.2. Primarul municipiului, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

 REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE       

 

 

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.304