ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului pe cladiri in  anul 2020 si a terenului aferent, pentru Secoban Maria, erou al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara  in data de 20 decembrie   2019

 

Având în vedere referatul de aprobare nr.34667/13.12.2019 al primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr.34668/13.12.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(j) precum si art.464 alin.(2) lit.”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; art.4 alin.(1) din Legea nr.341/2004 a recunostintei pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 ;

În temeiul art.125 lin.(1) lit.(b) si alin.(4) lit.(c), art.139 alin.(3) lit.(c) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pe cladiri in anul 2020 si a terenului aferent, pentru Secoban Maria cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Azurului, nr.25, Bl.D1B1, Sc.A, Et.III, ap.16, erou al revolutiei din 1989.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.306