ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului in anul 2020, pentru cladirile si pentru terenurile aferente acestora, pentru Ardelean Gheorghe erou al Revolutiei din Decembrie 1989

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

Având în vedere  referatul de aprobare nr. 34.673/13.12.2019 al primarului municipiului Vatra Dornei, raportul nr. 34674/13.12.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(j) precum si art.464 alin.(2) lit.”h” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul art.139 alin.(3) lit.(c) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE:

         Art. 1 Se  aproba scutirea de la plata impozitului  pentru cladiri  precum si terenul aferent acestora,in anul 2020, pentru Ardelean Gheorghe cu domiciliul in Vatra Dornei Str.Unirii nr.168, erou al revolutiei din 1989

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

 REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.308