ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Luchian Minerva Stefana, pentru efectuarea unui tratament medical

 

 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara  in data de 20 decembrie   2019

 

 

            Având în vedere referatul de aprobare nr.34676/13.12.2019 prezentat de Primarul municipiului, raportul nr. 34677/13.12.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.15 alin.(1) art.20 alin.(1) lit.(i) a Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            In conformitate cu prevederile art.129, alin.(2) lit.(d) si alin.(7), lit.(b), art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 3000 lei,  ajutor de urgenţă Luchian Minerva Stefana, pentru efectuarea unui tratament medical.

            Art. 2 Primarul, prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia  economica va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.309