ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2200 de lei in vederea asigurarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a deplasarii unui grup de elevi de la scoala Gimnaziala nr.4   la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca ”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”

 

         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara  in data de 20 decembrie   2019

 

          Având în vedere referatul de aprobare nr.34679/13.12.2019  prezentat de primarul municipiului, raportul nr.34680/13.12.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

         În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 2200 lei   in vederea asigurarii de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, a deplasarii unui grup de elevi de la scoala Gimnaziala nr.4   la Festivalul National de Datini si obiceiuri de la Cluj Napoca ”Datini si obiceiuri din strabuni lasate”.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local.

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire                                                                                              prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

 REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.310