ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 

 HOTĂRÂRE

privind reglementarea situatiei juridice  unor terenuri situate in Municipiul Vatra Dornei

 

                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                     intrunit in sedinta ordinara  in data de 20 decembrie   2019

           

          Având în vedere referatul de aprobare nr. 34682/13.12.2019    prezentat de primarul municipiului, raportul nr. 34683/13.12.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local ;  

            În conformitate cu  prevederile art.553,  art.555, art.556, art.567 alin.(2), art.888 si art.1138 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, prevederile art.6 si art.36 alin.(1) din Legea nr.18/1999 –privind fondul funciar, prevederile Anexei nr.1 pct.12 ale Ordinului nr. 2861/2009 emis de către Ministerul Finanţelor Publice, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. “c”,  alin.(6) lit.(c), art.139 alin.(2), art.196 alin.(1) lit.(a) si art.354 alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

      Art.1 Se  aproba  inscrierea dreptului de proprietate privata a Municipiului Vatra Dornei si dreptul de administrare a Consiliului local a Municipiului Vatra Dornei asupra terenurilor,  identificate după cum urmează:

          a)- teren in suprafata de 290 mp, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Tudor Vladimirescu, nr.1A, identic cu  parte din nr.,cadastral 345/1  din CF 37867;

          b)- teren in suprafata de 106 mp, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Republicii, nr.10A, identic cu  parte din nr.,cadastral 673/1  din CF 32255;

          c)- teren in suprafata de 200 mp, situat în Municipiul Vatra Dornei, Str.Birnarel, identic cu  parte din nr. cadastral 4486/1  din CF 36327 si parte din nr.cadastral 729 din CF 38772;

           Art.2 Primarul municipiului,  prin compartimentele de specialitate, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

 REZUS OCTAVIAN  MIHAI             Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.311