ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cofinanţării Cupei  Mondiale de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 17-19 ianuarie 2020

 

             Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                     intrunit in sedinta ordinara  in data de 20 decembrie   2019

   

            Având în vedere  referatul de aprobare prezentat de primarul municipiului, raportul  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

               În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.(i) Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

              În temeiul art.129, alin.(2) lit.(d) si  alin.(7), lit.(a), art.139 alin.(3) lit.(a) si art.196 alin.(1) lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;  

 

           

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1  Se aprobă cofinanţarea Cupei  Mondiale  de Sanie pe pista naturala ce va avea loc in perioada 17-19 ianuarie cu suma de 20.000 de lei.

             Art. 2 Suma alocata va fi decontata din bugetul local de la capitolul  cultura si recreere si0 religie 67.02, subcapitolul 670330-alte servicii culturale-alineat 203030- bunuri si servicii,  pe baza documentelor justificative.

            Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                               Contrasemneaza,   

REZUS OCTAVIAN  MIHAI        Secretar general  al Municipiului Vatra Dornei                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

 

Vatra Dornei

20.12.2019

Nr.314