R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea scutirii de la plata impozitului incepand cu data de 01.01.2019 pentru pentru CAR Pensionari Vatra Dornei, pentru  cladirea si terenul aferent acesteia,din Str.Negresti nr.8

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                        intrunit in sedinta ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive a primarului municipiului Vatra Dornei, raportul    compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.456 alin.(2) lit.(a) si (d) precum si art.464 alin.(2) lit.”f”, ”q” din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. "b şi alin. (4)lit."c" , precum şi art. 45 alin.2 lit.(c) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1  Se  aproba scutirea de la plata impozitului pentru CAR Pensionari Vatra Dornei, pentru cladirea si terenul aferent acesteia, situata in Str.Negresti nr.8,  incepand cu data de 01.01.2019.

        Art.2  Primarul, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.32