R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   Asocierea intre Municipiul Vatra  si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora

        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

          Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, alin.(7) lit.(a)precum şi art. 45 alin. 1 si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

             Art. 1 Se aproba Asocierea intre  Municipiului Vatra Dornei si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora.

           Art.2 Se aprobă contractul de asociere intre Municipiului Vatra Dornei si SC LIDL ROMANIA SCS in vederea amenajarii acceselor rutiere catre imobilul proprietate privata a acestora, conform anexei la prezenta hotarare.

      Art. 3   Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                    Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.33

 

 

 

 

 

 

Anexa la HCL nr.33/30.01.2019

 

Nr.crt.

Denumirea unitatii de invatamant cu personalitate juridica

Denumirea unitatii de invatamant fara personalitate juridica(arondata)

1.

LICEUL TEORETIC « ION LUCA « VATRA DORNEI/LIC/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.24,Tel/Fax 0230/371536,0230/371536, licvatra@yahoo.com 

 

2.

LICEUL TEHNOLOGIC “VASILE DEAC”VATRA DORNEI/LIC/PROF,POS/RO/Str.Vasile Litu, nr.3, Tel/Fax 0230/371436, 0330-815290, scoalaforestiera2004@yahoo.com

 

3.

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 VATRA DORNEI/PRI,GIM/RO/Str.Republicii, nr.53, Tel/Fax:0230-371956,0230-371956,scoalanr.1vd@yahoo.com

 

4.

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Unirii, nr.58, Tel/Fax:0230-371534, 0230-371534,scgen2vd@yahoo.com

 

5.

SCOALA GIMNAZIALA NR.4 VATRA DORNEI/ PRI,GIM/RO/Str.Mihai Eminescu, nr.50,Tel/Fax:0230-371304,0230-371304, scgen4vd@yahoo.com

 

6.

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “CASUTA POVESTILOR”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.Gladiolelor,nr.13,Tel/Fax:0230-373769,0230-373769,gpn4vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL “LICURICII”/PRE/VATRA DORNEI

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.8, VATRA DORNEI/PRE

7.

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “ALBA CA ZAPADA”VATRA DORNEI/PRE,/RO/Str.GEORGE COSBUC/Tel/Fax:0230-371505,0230-371505,gpp1vd@yahoo.com

 

 

 

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “BAMBY”VATRA DORNEI/PRE/Vatra Dornei

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT “SCUFITA ROSIE”VATRA DORNEI/PRE,/Vatra Dornei

8.

CLUBUL COPIILOR VATRA DORNEI, STR.DORNELOR, NR.4, TEL/FAX :0230-235027

 

9.

CLUBUL SCOLAR SPORTIV VATRA DORNEI, VATRA DORNEI, Str.Mihai Eminescu, nr.29, Tel/Fax:0230-375139, 0230-75138,

 

10.

SCOALA POSTLICEALA SANITARA “TARA DE SUS”VATRA DORNEI,/POS/STR.GEORGE COSBUC Nr.6TEL :0230-373736, 0230-373736,liceul_taradesus@yahoo.com,LIC,POS

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

                                          CANDREA MAXIM

                                                                                                    Contrasemneaza,

                                                                                      Secretarul municipiului    

                                                                                                     Turcu Vasile