R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea pierderilor rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                        intrunit in sedinta extraordinara in data de 13 februarie 2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.2632/31.01.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.2633/31.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile Ordinului   Nr. 1121/2009  privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014 - 2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie, precum şi ale art.58 al Legii nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; art.52 din OG nr.36/2006 privind undele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei; Adresa nr.19278/18.01.2018 a Ministerului Dezvoltarii Regionale si administratiei Publice;Pct.1.10 din Decizia nr.19/116/29.06.2018 a Camerei de Conturi Suceava-Curtea de Conturi a Romaniei;

        În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit.”e”, precum şi art. 45 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art. 1 Se aprobă pierderile  rezultate din prestarea serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat in Municipiul Vatra Dornei pentru anul 2018, in valoare de 3.778.549 lei.

        Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

Vatra Dornei

31.01.2019

Nr.35