R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

Privind completarea art.2 al  HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”

 

            Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei intrunit

               in sedinta extraordinara in data de 13 februarie 2019

             

 Având în vedere expunerea de motive nr.3652/11.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.3634/11.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            Având în vedere prevederile art.2 lit.c),e), f), g), h), i), art.3, alin.3, art.(6), alin.(2),, art.12, alin.(2), art.13, ale  Ordonantei de urgen a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale art.20 alin.(1), lit.(f), art.61, alin.(1), (2), (3), art.62, alin.(1), art.63, alin.(4) , art.64, alin.(1), alin.(2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele ale art.6 a  Hotărârii Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenta si functionarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările si completările ulterioare;

       Tinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

     Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 prevederile art. 1166 și următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenții;

            Luând în considerare  necesitatea asigurării cofinanțării proiectelor de ineteres public și asigurarea resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local,

        In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. “b”, alin. (4), lit “b”, art. 45, alin. (2), lit. “b”,  art. 63, alin. (1), lit. “c”, alin. (4), lit. “c”, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. “b”, alin. (3), alin. (5) şi alin. (6), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  

Hotărăşte:

 

   Art.1  Se completeaza art.2 al HCL nr.286/2018 privind “ aprobarea contractarii unui credit in valoare de 12.700.000 in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local”, astfel:

    Contractarea și garantarea unei/unor finanțări rambursabile se face in vederea cofinantarii/finantarii unor obiective de investitii de interes local, dupa cum urmeaza :

-          Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei- cofinanțare 7.500.000 lei ;

 

-          ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră în stațiunea balneo – climaterică Vatra Dornei - cofinanțare proiect  260.000 lei;

-          ”Reabilitarea secției de Obstretică Ginecologie a Spitalului Municipal Vatra Dornei ” - cofinanțare proiect în valoare de 220.000 lei;

-          ”Modernizare străzi de acces și locuri de recreare în stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei”- cofinanțare proiect în valoare de 220.000 lei;

-         4.500.000 lei pentru obiectivul de investiții ”Asfaltare străzi în municipiul Vatra Dornei”- finanțare proiect.

Art. 2 Toate celelalte prevederi ale HCL nr.286/2018 raman valabile.

Art.3 Primarul municipiului, prin  Directia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                     Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE                                                     

 

 

 

Vatra Dornei

13.02.2019

Nr.36