ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului şi a sumelor necesare organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2019

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta extraordinara in data de 09  ianuarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.208/23.01.2018 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.209/23.01.2018 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;          

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.(i) Legii nr.273/2006 - privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.5,6, precum şi art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 republicată – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se aprobă Programul în vederea organizării şi desfăşurării Serbărilor Zăpezii 2019 in perioada 14-16 februarie, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă alocarea sumei de  50.000 de lei, nececesară organizării şi desfăşurării manifestărilor specifice Serbărilor Zăpezii 2019.

Art.3 Suma alocată conform art. 2 va fi suportată din bugetul local şi surse atrase.

Art.4 Primarul municipiului,  prin Directia economica, Compartimentul administrativ, Casa de cultură, Directia de promovare a turismului şi Salvamont vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                           Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE                                                     

 

 

 

 

Vatra Dornei

09.01.2019

Nr.4