R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

  privind   stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică, constituita din membrii Directiei de Asistenta Sociala

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                     intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.4488/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4489/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile art.1, art.2, art.3 din Ordinul nr. nr.2525/2018 emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, privind aprobarea Procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, publicat în MO nr.95/6 februarie 2019, art.1, art.2, art.7 alin.(1) din Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei domestice;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin.6 lit.”a” pct.2, alin.”7” şi art. 45 alin.(2) lit(f) si art/.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1. Se aprobă componenta echipei mobile pentru intervenția de urgenţă în cazurile de violență domestică, constituita din membrii Directiei de Asistenta Sociala, in urmatoarea componenta:

-       Moraru Cristina -  psiholog – coordonator al echipei mobile

-       Busuioc Antonel – inspector asistenţă socială persoane cu handicap

-       Henţ Mihai – referent protecţia copilului

-       Popescu Paul Cristian –Politist local

            Art. 2  Atributiile echipei mobile sunt cele prevazute prin Ordinul nr.2525/2018.

             Art.3 Transportul echipei mobile, pentru interventii de urgenta in cazurile de violenta domestica in municipiul Vatra Dornei, se va realiza cu mijlocul de transport al Politiei Locale Vatra Dornei, re asigura securitatea victimei si a echipei mobile.

Art.4 Primarul municipiului, prin Directia de asistenta sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                       Contrasemneaza,           CANDREA MAXIM                                                                Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                    TURCU VASILE       

 Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.44