R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor criterii proprii de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

 

                                Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.4491/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4492/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.6,8, 28, 29 si 30 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art.41 din  HG nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” şi alin. (6) lit.”a” pct.2, precum şi art. 45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit. republicată  si actualizata;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1  Se aproba Planul de activitati de interes local ce vor fi efectuate in anul 2019 de catre persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc situaţiile deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă de la bugetul local, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Cu data prezentei, isi inceteaza aplicabilitatea HCL nr.39/2018.

            Art. 4 Primarul, prin  Directia de Asistenta Sociala, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           CANDREA MAXIM                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

                                             

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.45