R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind   aprobarea vanzarii terenului aferent imobilului situat in Str.Pacii, f.n., cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Nutu Tiberiu, proprietarul  constructiei

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.4494/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4495/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale; art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzararea  suprafetei de 52 mp teren aferent constructiei  proprietate privata, situat in Str. Pacii, identic cu nr.cadastral 38092 din CF 38092,  cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Nutu Tiberiu, proprietarul constructiei.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 45 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea   integrala la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare.

            Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

            Art.5Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           CANDREA MAXIM                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

                                             

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.46