R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii unui  lot de teren conform Legii nr.15/2003

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

    Având în vedere expunerea de motive nr.4500/19.02.2019  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4501/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art.4, art. 5 si art.6 din Legea nr.15/2003- privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, modificată şi completată şi art.3 si art.4 din  HG nr.896/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.15/2003;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi al art. 45 (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale –Republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1  Se aprobă, atribuirea în folosinţă gratuită, în vederea construcţiei de locuinţe pentru tineri, în conformitate cu Legea nr.15/2003, a  unui lot de teren  in str.Poligonului, pentru Cozma Mihaela, în suprafaţă de 272 mp, identic cu nr.cadastral 31762 din CF 31762.

           Art. 2 Atribuirea terenului prevazut la art. 1 se face pe durata existenţei locuinţei proprietate personală.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,           CANDREA MAXIM                                                   Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                           TURCU VASILE       

                                             

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.48