R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

Privind  aprobarea   scăderii din gestiune a masei lemnoase rezultată din partida de curăţiri constituită de O.S Dorna Candrenilor  de pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.4506/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 4507/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare; Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 alin.(1), art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  scaderea din gestiune a masei lemnoase de 4mc,  rezultată din partida de curăţiri 6159, avand pretul de referinta de 87,68 lei, constituită de O.S Dorna Candrenilor de  pe suprafaţa de fond forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei,U.P.I, u.a.28D, in suprafata de 2,90 ha.

        Art.2  Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                                TURCU VASILE       

                                             

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.50