R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea   preţurilor de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior, din partida constituită pe fondul forestier proprietatea MUN. VATRA DORNEI

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

             Având în vedere expunerea de motive nr.4512/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 4513/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

         În conformitate cu prevederile  HG nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică  cu modificarile si completarile ulterioare;Codul Silvic precum şi ale art. 68 alin. (2) al Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.18 precum  şi art. 45 , art.115 alin. (1) lit. ,,b”, art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale republicată;

                                                            HOTĂRĂŞTE:

          Art. 1 Se aprobă  preturile de pornire la licitaţie pentru masa lemnoasă pe picior din partida constituita din fondul forestier proprietatea municipiului Vatra Dornei,  pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei, conform anexei nr.1 .

        Art.2 Primarul, prin Compartimentul silvicultură şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                                             

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.52

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Anexa la HCL nr.52/25.02.2019

 

 

 

Partizi constituite pe fondul forestier proprietatea mun. Vatra Dornei pe suprafaţa administrată de O.S Vatra Dornei

Nrcrt

Denumire

ocol silvic

Nr. partidă

U.P

u.a

Vol brut

(mc)

Natura produselor

Val. calc conf preţului de referinţă lei/mc

Pretul propus de pornire la licitaţie pe picior lei/mc

1.

O.S Vatra Dornei

10072

1334621

I

125A,49E,50A,

51A

1681

AccI

132.63

135

TOTAL

 

1681

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                            TURCU VASILE