R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  alocarea sumei de 4000 de lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vedere deplasarii unui grup de elevi in Polonia-Kozieglowy in vizita de studiu

 

                                       Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

 

          Având în vedere expunerea de motive nr.4515/19.02.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.4516/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

          În conformitate cu prevederile art.35 alin.(1) al` Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

          În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”  şi alin. (6) lit.”a” pct.1, 5, precum şi art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale -Republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1 Se aprobă alocarea  sumei de 4000 lei   lei catre scoala Gimnaziala nr.4 in vederea deplasarii unui grup de elevi  in Polonia-Kozieglowy in vizita de studiu, in perioada 28.02.2019-07.03.2019.

          Art. 2  Suma alocată conform art.1 va fi suportată din  bugetul local, de la capitolul 7-Cultura, recreere si                                                                                                                        religie- bunuri si servicii – cod indicator 67.02.20.                                                                                                                                                                                                                          

         Art. 3 Primarul, prin   Directia economica, va duce la îndeplinire                                                                                              prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                                  

 

         

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.53