R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind aprobarea actualizarii proiectului “Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei ”si a cheltuielilor legate de proiect, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1

                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.4521/19.02.2019  prezentată de primarul municipiului, raportul nr. 4522/19.02.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice; art.291 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.(2) lit.(a)  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

      ART 1. Se aprobă actualizarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei > finantat prin Programul  Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

       ART 2.  Se aprobă valoarea totală a proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, în cuantum de  4.108.152,49 lei (inclusiv TVA) ,  din care <2.917.726,39 > lei (inclusiv TVA) asistenta financiara nerambursabila solicitata.

      ART 3. Se aprobă contribuția contribuția de 2 % din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de <59.545,44 lei>inclusiv TVA, reprezentând cofinanțarea proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >.

       ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei >, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local.

       ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.                             

      ART 6. Se aproba finantarea de la bugetul  local a proiectului < Crearea unui spatiu de agreement  si loisir in statiunea Balneo-Climaterica Vatra Dornei > cu suma de 1.130.880,66 lei, reprezentand cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA.

       Art.7 Se împuternicește primarul Municipiului  <Ilie Bonches>  să semeneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele <Municipiului Vatra Dornei>.

       Art.8 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                         

 

         

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.55