R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind actualizarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei” finantat prin POR 2014-2020,P.I.7.1”

                                        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.4524/19.02.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.4525/19.02.2019  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Axa prioritară 7 – Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului; Prioritatea de investiţii 7.1 – Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor naturale și culturale specifice; art.291 alin.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”d”, precum şi art.45 alin.(2) lit.(e)  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico economica  elaborata,actualizata  pentru investitia :  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, finanțata în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei actualizati,  conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”, propus spre finantare prin POR 2014-2020,P.I.7.1, finanțata în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 7, propritatea de investiții 7.1.

      ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei:  “Crearea unui spațiu de agrement și loisir în stațiunea balneo - climaterică Vatra Dornei”,    face parte integranta   din prezenta hotarare .

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                         

    

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.56