R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren aparţinînd domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei, in suprafata de 516 mp, teren situat in Str.Runc, f.n.

 

                                         Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.4527/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4528/19.02.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            In temeiul art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale; art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3)  şi art.  123 alin. (1), (2), art.115 alin.(1) lit.(b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

            Art. 1  - Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Vatra Dornei, situat in Str.Runc f.n.,, în suprafaţă de 516 mp, identic cu nr.cadastral 38481 din CF 38481.

            Art. 2 – Se aproba si se actualizeaza  inventarul domeniului privat al Municipiului Vatra Dornei.

            Art.3 Pretul de pornire la licitatie este de 15 euro/mp conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei. Valoarea adjudecata va fi achitata  30% la  in momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, iar diferenta in 24 de rate, egale/lunare, consecutive.

            Art.4  Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei publice şi instrucţiunile pentru ofertanţi, conform anexei  la prezenta hotărâre.    

            Art. 5 Se imputerniceste primarul Municipiului Vatra Dornei sa numeasca comisia de licitatie si sa incheie contractul de vanzarea cumparare dupa desfasurarea licitatiei.

            Art. 6– Vanzarea cumpararea se va face prin acte incheiate in forma autentica iar cheltuielile ocazionate de perfectarea actelor de vânzare cumpărare vor  fi suportate de  cumpărător.

Art.7 Primarul Municipiului Vatra  Dornei, prin compartimentul cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                         

    

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.57