R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind  aprobarea documentatiei cu propunerea de alipire a trei suprafete de teren  situat in Str.Parcului nr.2, Vatra Dornei, jud.Suceava

 

                              Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                           intrunit in sedinta  ordinara in data de 25 februarie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.4536/19.02.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.4537/19.02.2019 al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;
           În baza prevederilor  art.100, art.132, alin. 3, art.134, art.135   si  art.137, alin.1 Regulamentul aprobat prin  Ordinul ANCPI 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recep
ție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară; art. 24 din Legea nr. 7/1996, republicată şi actualizată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi ale art. 879 alin. (1) si (5), art. 880 şi art.888 din Codul Civil ;
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu alin (5) lit . c), ale art. 45 alin. (3), ale art. 115 alin.(1) lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată  si actualizata;

                                                                        HOTĂRÂRE: 

    Art.1 Se aproba documentatia cu propunerea de alipire a imobilelor cu nr.cadastral 31075, 38008 si 38010,  situate in municipiul Vatra Dornei, Str. Parcului, nr.2, receptionata sub nr.1618/2019, conform anexei la prezenta hotarare.

    Art.2. – (1)Documentatia cadastrala  consta in alipirea a trei suprafete de teren, aflate in proprietatea privata a municipiului Vatra Dornei,respectiv proprietatea privata a SC EUROINTER SPORT SRL, dupa cum urmeaza:

a) teren in suprafata de 720 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Parcului,nr.2, identic cu nr.cadastral 31075 inscris in Cartea funciara 31075-proprietatea Municipiului Vatra Dornei si concesionar  SC EUROINTER SPORT SRL;

b) teren in suprafata de 245 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Parcului,nr.2,  identic cu nr.cadastral 38010  inscris in Cartea funciara 38010 proprietatea SC EUROINTER SPORT SRL ;

c) teren in suprafata de 246 mp, situat in municipiul  Vatra Dornei, Str.Parcului i nr.2., identic cu nr.cadastral 38008  inscris in Cartea funciara 38008 proprietatea SC EUROINTER SPORT SRL;

(2) -  Prin alipirea celor trei parcele de teren se va forma un corp de proprietate nou, in suprafata de 1211 mp., identic cu nr.cadastral 38651 care va fi inscris intr-o noua Carte funciara cu transformarea dreptului de proprietate exclusiva asupra suprafetei de 720 mp inscrisa in CF 31075 intr-un drept de proprietate comuna pe cote parti respectiv cota de 720/1211 parti din terenul in suprafata de 1211 mp identic cu nr.cad.38651 precum si transformarea dreptului de concesiune asupra cotei de 720/1211 parti din terenul in suprafata de 1211 mp identic cu nr.cad.38651.

   Art. 3. Se imputerniceste Primarul municipiului Vatra Dornei să semneze actul autentic de alipire.

   Art. 4. . Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       CANDREA MAXIM                                                        Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE       

                  

Vatra Dornei

25.02.2019

Nr.60