R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂREA

Privind actualizarea documentatiei  tehnico-economice  si a  indicatorilor tehnico econimici,  ai investitiei  “EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI, propus spre  finantare prin POR 2014-2020,

în faza de Studiu de Fezabilitate

 

                 Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  de indata in data de 21 martie  2019

 

        Având în vedere expunerea de motive nr.7900/20.03.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7939/20.03.2019  al  compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;   

         În conformitate cu Ghidul Solicitantului  Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020; Axa prioritară: 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale; Prioritatea de investitii: 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale; Obiectivul Specific 8.1 – Creşterea accesiblităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi isolate; Operaţiunea A – Ambulatorii;OUG nr.114/2018;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “b” şi alin.4 lit.”a”, precum şi art.45 alin.1  coroborat cu  art. 115 alin. (1), lit b din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

            ART 1. Se aprobă documentatia tehnico economica  actualizata, elaborata  pentru investitia :  EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propusa spre finantare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, propritatea de investiții 8.1., in faza de studiu de fezabilitate.

         ART 2. Se aprobă indicatorii tehnico economici ai investitiei, actualizati conform anexei  privind descrierea sumara a investitiei  EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”, propusa spre finantare prin POR 2014-2020,  Axa prioritară 8, propritatea de investiții 8.1.

      ART 3. Anexa  privind descrierea sumara a investitiei:  EXTINDERE, MODERNIZARE SI DOTARE CU ECHIPAMENTE SI APARATURA MEDICALA A AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL VATRA DORNEI”,  face parte integranta   din prezenta hotarare.

       Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul DLMP si Direcţia  economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    PRESEDINTE DE SEDINTA                                                      Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                                       Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                     TURCU VASILE       

                         

Vatra Dornei

21.03.2019

Nr.65