R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARÂREA

privind aprobarea scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale datorate bugetului local de catre persoane fizice de pe raza administrativ teritoriala a Municipiului Vatra Dornei, conform HCL nr.179/30.07.2018

 

                               Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

                                                    intrunit in sedinta  ordinara in data de 30  ianuarie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.1847/22.01.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.1848/22.01.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere HCL nr.179/2018 privind  aprobarea Procedurii de acordare a scutirii  de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei; prevederile art.185 alin.(1) lit.(b) si alin.(6) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare , art.456, alin.(2), lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

    În temeiul art.36, alin.(2) lit.(b) si  alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.115 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

        Art.1.-Se aproba scutirea in cota de 100%, de la plata  majorarilor/penalitatilor de intarziere aferente impozitelor si taxelor locale, datorate bugetului local de catre persoanele fizice, de pe raza municipiului Vatra Dornei,conform anexei la prezenta hotarare.

         Art.2. Primarul municipiului prin Serviciul venituri, va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                Contrasemneaza,    

      CANDREA MAXIM                                                       Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                                   TURCU VASILE                                                     

 

 

Vatra Dornei

30.01.2019

Nr.7