R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei  PUZ+RLU(REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ)-pentru  - Construire spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar- SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA.

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

 

 Având în vedere expunerea de motive nr. 7548/19.03.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7549/19.03.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; Avizul Consiliul Judetean Suceava nr.2/26.02.2019 ;

In conformitate cu  art.32 din  Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare, art.25, alin.1 si  art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si  urbanismului, cu modificarile si completarile ulterioare; art.2 alin.2 din Legea nr.50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioaresi HCL nr.74/2017  privind aprobarea Regulamentului local privind implicarea (informarea şi consultarea) publicului în etapele de elaborare sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

In conformitate cu  art.36, alin.2, lit.c si alin.5 lit.”c” si art. 45, alin.2,  din Legea  nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata;

 

H O T A R A S T E:

           Art.l Se aproba documentatia de urbanism  PUZ+RLU(Regulament Local de Urbanism aferent PUZ), in intravilanul MUNICIPIULUI VATRA DORNEI, in vederea Construiri spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar-  SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA. Suprafata terenului studiat prin P.U.Z. este  de 4568  mp  format din imobilul cu nr.cadastral 30344 -, proprietatea SC TRANSPORT AUTO SEVERIN SA, din CF 30344.Indicatorii urbanistici conform PUZ + RLU sunt : P.O.T. = 27,94 %, C.U.T. = 0,31 mdADC/mp teren, regim maxim de inaltime – 12 m, P+2E.

Anexa – plansa de reglementari urbanistice nr. P2 – face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Prezenta documentaţie de urbanism are valabilitate de 36 luni de la data aprobării acesteia în Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei.

            Art.3 Se  insuseste Raportul de informare si consultare a publicului privind elaborarea PUZ-pentru Construire spatii comercile, sediu Autogara si Imprejmuire – amplasament str.Oborului, nr.4, CF 30344, Beneficiar-  TRANSPORT AUTO SEVERIN SA., conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul de Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                          Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                              Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                          TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.70