R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

 HOTĂRÂRE

  privind   aprobarea  vanzarii imobilului  situat in Str.Calea Tranislvaniei,  nr.18, in suprafata de 53,30 mp, proprietatea Municipiului Vatra Dornei, domeniul privat,cu respectarea dreptului de preemţiune pentru  Tutuianu Mihaiela Simona, locatarul imobilului

 

                    Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr.7554/19.03.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7555/19.03.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Avand in vedere prevederile HCL nr.52/2013 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor  proprietate privată a Municipiului Vatra Dornei si prevederile art.1828 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil ;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si (3) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă vânzarea imobilului - cladire,  situat in Str.Calea Transilvaniei, nr.18,  identic cu nr.cadastral  32206-C1-U2,  in suprafata de 53,3 mp,  din CF 32206-C1-U2 proprietatea Municipiului Vatra Dornei, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Tutuianu Mihaiela Simona, locatarul imobilului.

               Art. 2  Se aproba insusirea raportului de evaluare a imobilului descris mai sus, conform anexei la prezenta hotarare.

Art.3 Preţul imobilului de la art.1, se stabileşte la 10.400 de lei,  conform  raportului de evaluare, cu achitarea unui avans de 25% la momentul inchierii contractului de vanzare cumparare iar diferenta in 3 ani in rate/ egale/ lunare/ consecutive.

         Art.4 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

         Art.5 Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

         Art.6 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.72