R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Asociatia Crestin Filantropica Sfintii Voievozi “Mihail si Gavril”, pentru plata cheltuielilor la energia termica pentru luna februarie 2019

 

                     Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

 

            Având în vedere expunerea de motive nr.7563/19.03.2019 prezentată de Primarul municipiului, raportul nr.7564/19.03.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

            În conformitate cu prevederile art.20 alin.1 lit.i ale Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale,   cu modificările  şi 0completările ulterioare;

             În temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin.(6) lit.,,a” pct.2, 4 si 5 precum  si art. 45 alin.(1) si alin.(2), lit.(a) art.115 alin.(1) lit.(b)din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale republicată si actualizata;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 7207,07 de lei, sprijin financiar pentru  plata cheltuielilor la energia termica,pentru luna februarie  2019, Centrului social din Vatra Dornei, Str.Mihai Eminescu nr.1.

          Art.2 Suma alocata la art.1 se va face pe baza de documente justificative.

         Art. 3 Primarul, prin Serviciul de Asistenţă Socială şi Direcţia economica, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.75