R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind    aprobarea   vanzarii suprafetei de 127 mp teren situat in Str.Cetinei, nr.3, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru  Oancea Lucica

 

        Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei ,

intrunit in sedinta  ordinara in data de 28 martie  2019

 

Având în vedere expunerea de motive nr. 7568/19.03.2019  prezentată de Primarul municipiului, raportul nr. 7569/19.03.2019  al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală-Republicată, art.13 din Legea 500/2002 privind finantele publice locale; art.7 alin.(1) lit.a.6 al HCL nr.92/2018 privind aprobarea Regulamentului – Cadru privind organizarea și desfășurarea licitațiilor publice privind vânzarea, bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Vatra – Dornei

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” şi alin.5 lit.”b” şi art. 45 alin.(1) si alin.(3) coroborat cu art.115 alin.1 lit.b) din Legea nr. 215/2001 – a administraţiei publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aproba vanzarea  suprafetei de 127 mp,   situata in Str. Cetinei.,nr.3,   identic cu nr.cadastral 38208 din CF 38208, aferent curtii, cu respectarea dreptului de preemtiune pentru Oancea Lucica, proprietara constructiei din curte.

Art.2 Pretul terenului descris la art.1 este de 25 de euro/mp, la cursul leu euro din ziua platii, conform HCL nr.187/2016 privind aprobarea preţurilor terenurilor din domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, cu achitarea unui avans de 25% la momentul incheierii contractului de vanzare-cumparare iar diferenta in 3 ani, in rate egale/lunare/consecutive.

Art.3 Cumpărătorul va suporta cheltuielile vânzării şi  de publicitate imobiliară. 

            Art.4Se imputerniceste primarul municipiului Vatra Dornei, sa semneze contractul de vanzare-cumparare.

           Art.5 Primarul municipiului, prin Compartimentul Cadastru şi Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE        

 

                 

 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.77