R R O M Â N I A

JUDETUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  sumelor necesare organizării  Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIII-a, de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura

 

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei,

 

          Având în vedere expunerea de motive  nr.7574/19.03.2019 prezentată de primarul municipiului, raportul nr.7575/19.03.2019 al compartimentului de specialitate, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;           

           În conformitate cu prevederile art.2 pct. 59 alin.3 lit.i si art.20 alin.1 lit.i Legii nr.273/2006- privind  finanţele publice locale;

            În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit."d"şi alin. (6) lit. ,,a" pct.1, 4,5, precum şi art. 45 alin.(1) coroborat cu  art. 115 alin.(1) lit.b)din Legea nr. 215/2001 republicata – a administraţiei publice locale;

HOTĂRĂŞTE:

      Art.1 Se aprobă alocarea sumei de  2300 lei  necesară organizării şi desfăşurării Festivalului Judeţean de poezie,, Nichita în luna lui Marte”-ediţia a XIII-a, de catre Primaria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultura.

      Art. 2 Suma alocată va fi suportată din bugetul local, subcapitol bugetar 67.02.03.30, alte servicii culturale art.20.30.30.

     Art.3 Primarul municipiului, prin Direcţia  economica şi  Casa de cultură   va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  Contrasemneaza,   

       GROHINSCHI DORIN                                               Secretarul municipiului                                                                                                                                                                                                                         TURCU VASILE       

 

                 

Vatra Dornei

28.03.2019

Nr.79